جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


بسمه تعالی
و هواسرع الحاسبین

جمهوری اسلامی ایران
دیوان محاسبات کشور

تاریخ: 15/6/1379
پیوست : 2051/600/1

رای
طبق مفاد دادخواست شماره 23/2223 مورخ 14/4/79 دادستان دیوان محاسبات کشور و مدارک پیوست پرونده 23-2/5/78 دادسرای دیوان محاسبات کشور44 فقره کالا و مصالح ساختمانی به ارزش 459/31/628 ریال به قیمت کارشناسی از طرف ستاد بازسازی استان کرمانشاه در در اختیار اداره کل راه وترابری استان قرار گرفته است 0 در همین راستا تکمیل 5 پروژه برای اجرا توسط ستاد بازسازی به اداره کل راه و ترابری واگذار و جهت انجام آن تفاهم نامه ای به مبلغ 900 میلیون ریال مبادله شده است 0 مبلغ 459/31/678 ریال آن بصورت 44 قلم کالای فوق و مبلغ 541/268/421ریال بصورت نقدی پرداخت شده است 0 ادراه کل راه وترابری کالاهای مذکور را به مبلغ 458/213/1009ریال در بازار آزاد به فروش رسانیده و با توجه به وجوه اخذ شده از ستاد بازسازی استان جمعا" مبلغ 194/967/912ریال سند هزینه ارائه نموده است 0 مابه التفاوت قیمت کارشناسی خرید و فروش بمبلغ 999/181/331 ریال بشرح مندرج در دادخواست هزینه شده است 0 اگرچه دادیاری دیوان محاسبات مستند انجام تکلیف مسئولین مربوطه رااعلام ننموده است لیکن با بررسی اوراق مدارک پرونده وصورت ریز کالاهای واگذارشده مشخص می گردد که نوعا" مصالح و کالاهای واگذار شده با پروژه ها و عملیات اجرایی مرتبط نبوده است 0 بنابراین این تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در امور بازسازی و ستاد مرکزی و ستاد بازسازی استان تامین اعتبار ریالی این پروژه ها به استفاده از فروش آن بوده است 0 از طرفی از نظر حفظ منافع بیت المال با توجه بمدارک پیوست پرونده کالاهای واگذار شده به قیمت بالاتری بفروش رسیده و بیش از کل مبلغ تفاهم نامه به ستاد بازسازی استان اسناد هزینه ارائه گردیده است 0 مازاد حاصله نیز نوعا" صرف هزینه های جاری و یا عمرانی قابل پذیرش شده است 0 لیکن واگذاری اموال توسط ستاد بازسازی استان برای پرداخت هزینه پروژه های اجرایی به اداره کل راه وترابری استان به شیوه مذکور فاقد مجوز قانونی بوده و مسئول عدم رعایت مقررات ومسیر قانونی برای فروش اموال و واریز وجه مربوط به حساب خزانه و اخذ اعتبار مورد نیاز ستاد مرکزی بازسازی می باشد0 اداره کل راه وترابری در دریافت و فروش اجناس برای اجرای پروژه های مورد بحث خسارتی را متوجه بیت المال نساخته لیکن مجوزی برای تحویل اموال ومصالح و فروش در بازار آزاد و واریز وجه به حسابهای شهر دولتی و پرداخت ازمدل واریزهای مذکور نداشته است 0 در خصوص تصمیم غیرقانونی ستادمرکزی بازسازی وتصمیم نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر بازسازی در سطح استانهای آسیب دیده از جنگ و فروش مصالح موجود دادسرای دیوان محاسبات کشور ضمن بررسی کلی موضوع اقدام لازم را معمول خواهد داشت درخصوص عمل اداره کل راه وترابری استان کرمانشاه با توجه به ریز هزینه های انجام شده هیئت باتفاق آراء ضمن تذکر به خواندگان در جهت اجرای دقیق مقررات مسئولین فعلی را موظف به واریز وجوه نقد باقی مانده نزد تعاونی های اعتبار ومصرف و همچنین وجوه پرداخت شده به اداره رفاه و تعاون وزارت راه جمعا" بمبلغ 163میلیون ریال به حساب 921 خزانه می نماید و دادسرای دیوان محاسبات کشور در جهت اجرای رای مراقبت لازم را معمول خواهد داشت 0
سیداحمدهدایتی منوچهر سرمدی حسین کیانخواه
مستشار مستشار مستشارورئیس هیئت

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2051
تاریخ تصویب :
1379/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :