جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


بخشنامه به دستگاههای اجرایی ، مهندسان مشاوروپیمانکاران
شماره 727/54-1139/102
تاریخ : 5/3/1376

موضوع : هزینه حمل مصالح

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی و پیرو بخشنامه شماره 4099/54-19466-1 مورخ 21/12/1370 در مورد نرخ حمل مصالح برای فواصل مختلف این بخشنامه که از گروه اول (لازم الاجرات ) است صادر می شود تا با توجه به شرایط زیر به مورد اجرا گذاشته شود0
1- به منظور جبران تفاوت نرخ حمل مصالح در فواصل مختلف ، به قیمت ردیفهای حمل فهرستهای پایه ،درج شده درجدول 1 برای کارکردهای از1/7/1375 به بعد پیمانهای منعقد شده با قیمتهای پایه سال 1370 و سالهای قبل ضرایبی مطابق جدول 2 اعمال می گردد0 مبلغ اضافی ناشی از اعمال مفاد این بند به عنوان مابه التفاوت هزینه حمل تلقی و جزو مبلغ پیمان برای تعیین حد25درصد تغییر مبلغ اولیه پیمان موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان نخواهد بود0
2- در برآورد هزینه اجرای کارهایی که پس از ابلاغ این بخشنامه براساس فهرستهای بهای واحد پایه سال 1370 تهیه می شوند، علاوه بر ضمیمه نمودن این بخشنامه ، ضرایب جدول 2 باید به قیمت ردیفهای مربوط اعمال گردند تا پیمانکاران پیشنهاد خود را برای انعقاد قرارداد بر آن اساس تسلیم نمایند0
3- فواصل درچ شده در جدول 2 نسبت به مبدا حمل تعیین شده است و باید فاصله حمل منظور شده در ردیفهای قیمت پایه از ابتدای مسیر کسر شود0
4- اجرای این دستورالعمل برای پیمانهای منعقد شده در صورتی مجاز است که تسویه حساب نهائی پیمان تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه انجام نشده باشد0
5- در مورد پیمانهای منعقد شده ، مبالغ مابه التفاوت ناشی از اعمال این دستورالعمل مازاد بر نرخهای هر پیمان ، برای حمل های انجام شده در هر دوره سه ماهه که در صورت وضعیتهای موقت منظور شده است با شاخصهای همان دوره مورد تعدیل قرار می گیرد0
6- باابلاغ این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 4090/54-19466-1 مورخ 21/12/1370از تاریخ 1/7/1375ملغی می گردد0

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
1139
تاریخ تصویب :
1376/03/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :