جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره رای : 1989 - 1988 - 1987
تاریخ صدور رای 24/9/1375
کلاسه پرونده 74/145/311
خواهان : آقای علیرضا کلاته فرزند احمد شغل آزاد با وکالت آقای مرتضی مختاری بهزاد فرزند شعبان بنشانی تهران ...
خوانده : آقای جعفر مصطفوی فرزند حیدر با وکالت آقای پرویز علوی بنشانی تهران ...
خواسته : الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 1876 فرعی از 115 اصلی
شماره حکم 1987-4/9/75
پرونده 74/145/457
خواهان : جعفر مصطفوی فرزند حیدر بنشانی تهران ....
خوانده : علیرضا کلاته فرزند احمدبنشانی تهران ....
خواسته : تقاضای تقابل نسبت به پرونده کلاسه 74/138/24
شماره حکم 1988-14/9/75
پرونده : 75/145/632
خواهان : علیرضا کلاته فرزند احمد باوکالت آقای علی مکرم بنشانی تهران .....
خواندگان : 1- رضا آدابی بنشانی تهران ....
2- عبدالکریم سلطانی شغل چاپخانه بنشانی خوانده ردیف یک
3- سید جعفر مصطفوی با وکالت آقای پرویز علوی وکیل دادگستری
4- اداره ثبت اسناد شهرری بنشانی شهرری اداره ثبت اسنادواملاک
خواسته : جلب ثالث در پرونده 74/145/1743 و اعتراض به عملیات اجرائی پرونده های کلاسه 2609/3-2554 /م اجرای ثبت شهرری و رفع توقیف از ملک دارای پلاک ثبتی شماره 1876 فرعی از 115اصلی بخش 12 تهران شماره حکم 1889-4/9/75
گردشکار: بدوا" آقای علیرضا کلاته بشرح پرونده 74/145/411درخواستی علیه جعفر مصطفوی و بشرح خواسته مذکور تقدیم و سپس درخواست دیگری بشرح محتویات پرونده 74/145/457 واصل که پیوست یکدیگر میگردد و با وقت رسیدگی طرفین دعوت میشوند وسپس دادخواست تقابل آقای علیرضا کلاته بشماره 75/145/632 واصل و این درخواست نیز به پیوست پرونده های یاد شده گردیده طرفین برای رسیدگی بهرسه پرونده دعوت و سپس وقت رسیدگی برای ملاحظه پرونده های اجرائی مربوطه و وصول آنها سرانجام دادگاه در تاریخ فوق بطور فوق العاده تشکیل و دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده های اجرائی و بررسی ثبت شهرری ختم رسیدگی اعلام بشرح زیر رای صادر مینماید:

رای دادگاه
در مورد دعوی علیرضا کلاته به وکالت آقای مرتضی مختاری رای بطرفیت آقای جعفر مصطفوی که از تاریخ 9/6/75 آقای دکتر علوی به وکالت از خوانده به دخالت نحوه بخواسته فک رهنو و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی شماره 1876 فرعی از 115 اصلی بخش 12 تهران با دو خط تلفن به استفاده رونوشت سند مالکیت و قولنامه فروش قطعی و وکالتنامه که اجمالا" بشرح متن دادخواست خواهان مدعی شده ملک موصوف را به مبلغ 000/000/74 ریال از خوانده خریداری و مبلغ 000/000/50 ریلا پرداخت نموده و بقیه ثمن معالمه در هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت خواهد شد و خسارات قانونی و حق الوکاله رامطالبه نموده و در تاریخ 13/7/74 نیز آقای مکرم به وکالت از خواهان در پروند نظارت داشته دادگاه با عنایت به مفاد قولنامه استنادی و احراز مالکیت رمسی خوانده بشرح گواهی شماره 31120-12/5/74اداره ثبت شهرری و پرداخ مبلغ 000/000/51 ریال از ناحیه خواهان بابت بدهی خوانده به بانک مرتهن در اثر خودداری خوانده از پرداخت دین ومتعرض فورش قرار گرفتن ملک موضوع دعوی به خواسته بانک در اجرای ثبت و فک رهن بشرح گواهی شماره 4/4/810-28/1/75 بانک ملی ایران در راستای اجرای قرارداد مستند دعوی و با عنایت به اقرار خوانه در جلسه 20/3/75 دادگاه مبنی بر اینکه عین یک خط تلفن را فروختم و تلفن دومم را نفروختم و خانه ای که موردمعالمه شده ودر تاریخ 25/10/73 خانه را با قرارداد به خواهان فروختم من به مبلغ 000/000/84 ریال فروختم و یک میلیون تومان باقیمانده خودراتوسط بنگاه دار نداد و000/400/7 در قرارداد نوشته شده و یک میلیون تومان قرار بود به برادرم بدهم که نداده من مبلغ پنج میلیون تومان بابت ثمن معامله دریافت کردم و قولنامه استنادی راقبول دارم و در مورد خط دوم تلفن شهود بیاورند ودر محضر دادگاه به قرآن قسم یادکنند قبول دارم من یک خط تلفن فروختم خط دوم را نفروختم و با عنایت به گواهی اداره مخابرات بشرح دادنامه 8130/10/255-19/11/74 مبنی بر تائید صلاحیت خوانده بر خط تلفن شماره 5010997 و با عنایت بوکیل خوانده به لحاظ اقرار صریح و قبول خوانده بشرح مذکور و رفع ماده 893 قانون مدنیت و پرداخت مبلغ 000/950/51 ریلا از ناحیه خواهان بابت بدهی خوانده به بانک مرتهن به قائم مقامی که در نتیجه باقیمانده ثمن معامله نیز مستهلک میگردد بنا بمراتب فوق الذکر ادای خواهان موجه و ثابت است لذا دادگاه به استناد مواد10و190و191و210 و219 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع دعوی و تلفن شماره 2010997 در وقت خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 500/58 ریال بابت هزینه دادرسی از بابت تسبیب محکوم به بطلان است ودر مورد درخواست تقابل ثبت سندبشماره 1457-14/4/74 جعفر مصطفوی بطرفیت علیرضا کلاته با توجه به ادعای جعفر مصطفوی در جلسات دادگاه مبنی بر اینکه در صورت موصوف از ناحیه من صادر و تنظیم نگشته و هیچ درخواستی در این خصوص ندارم دادگاه قراربر ابطال درخواست مذکور را صادر و اعلام مینماید در مورددعوی یکدیگر خواهان بوکالت آقای علی مکرم بطرفیت آقایان رضاآدابی وعبدالکریم سلطانی و جعفر مصطفوی و اداره ثبت اسناد شهرری مبنی بر جلب ثالث و بخواسته اعتراض عملیات اجرای پرونده های کلاسه 2609/25543 اجرای ثبت شهرری و رفع توقیف از ملک دارای پلاک ثبتی شماره 1876- در115اصلی بخش 12 تهران دادگاه با عنایت به صدور رای و احرازصحت معامله طرفنی در تاریخ 25/10/73 و توقیف ملک موضوع دعوی بابت چک شماره 51557 مبلغ 15000000 ریال جعفرمصطفوی واجرائیه کلاسه 8015م چک از آقای رضا آدابی به تاریخ 6/3/74 و مساحت اجرائیه کلاسه م / چک 8228 چک برگشتی بیست میلیون ریال آقای عبدالکریم سلطانی به وکالت مجید حدادی مجد علیه جعفر مصطفوی به تاریخ 12/3/75 بشرح گواهی 10890-23/7/75 و صورتمجلس تنظیمی از پرونده های اجرائی ثبت که حکایت از تقدیم تاریخ معامله در مورد بازداشت مذکوردارد لذا دادگاه بنابمراتب مذکور ادعای خواهان را در این دعوی هم موجه و ثابت دانسته و به لحاظ اینکه ملک بازداشتی متعلق حق غیر بوده ضمن ابطال عملیات اجرائی نسبت به پلاک ثبتی 1876 از 115 اصلی بخش 12 تهران از آن رفع توقیف مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ارجاع به تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود0
رئیس شعبه 145 خوش نژاد- کرمانشاهی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1989
تاریخ تصویب :
1375/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :