جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 397 تاریخ رسیدگی : 7/10/67
کلاسه پرونده : 67/131/21
مرجع رسیدگی : شعبه 131 کیفری یک تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان 1 الف 2 ب دایر به فراری دادن زندانی محکوم به اعدام آقای (الف ) تبعه افغانستان متهم به حمل هروئین از کشور افغانستان به ایران موضوع کیفرخواست فاقد شماره مورخ 21/1/67 دادسرای عمومی تهران با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارشات پیوست و نحوه اظهارات و دفاعیات متهمین در مراحل تحقیق و جلسه محاکمه بزه های انتسابی را محرز دانسته به استناد ماده 39 قانون تعزیرات هر کدام از متهمین رابه سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید0

رای شعبه دوم دیوانعالی کشور در تجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر: چون مندرجات اوراق پرونده استنباط و استدلال دادگاه را از حیث احراز بزه توجیه می نماید و از حیث رعایت تشریفاتی قانونی نیز اشکال در مانحن فین مشهود نیست لهذا نظر به اینکه مورد منصرف از مدلول ماده 39 تعزیرات و با ماده 38 قانون مزبور قابل انطباق است نتیجتا" رای صادره ابرام می گردد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت
158
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
397
تاریخ تصویب :
1364/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :