×

آئین نامه اجرائی قانون حمایت خوانواده

آئین نامه اجرائی قانون حمایت خوانواده

آئین-نامه-اجرائی-قانون-حمایت-خوانواده
شماره2654 14/2/1354
وزارت دادگستری

هئیت وزیران در جلسه مورخ13/2/54بنابه پیشنهادشماره810/7مورخ7/2/54وزارت دادگستری به استنادماده27قانون حمایت خانواده اّئیننامه اجرائی قانون مذکوررا به شرح زیر تصویب نمودند
ماده1-اقامه دعوی وتقاضای رسیدگی واقدام درامورموضوع قانون حمایت خا نواده بطور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی بعمل می اید، هرگاه درخواست شفاهی باشداظهارخواهان وسیله منشی یامدیردفتردادگاه درصورتمجلس قیدوبامضای اومیرسد،
ماده2-درخواست شفاهی یا کتبی بایدمشتمل برامورزیرباشد :
1-نام ونام خانوادگی-شغل-محل کار یا محل سکونت طرفین باذکرمشخصات کامل،
2-موضوع درخواست باذکرعلل ودلا ئل اّن،
3- درصورتی که درخواست کننده عنوان قیومیت یا ولایت یا وصایت یاوکالت داشته باشدبایدسمت خودرادر درخواست تصریح ومدارک اّن راتسلیم نماید تبصره-دردادگاه خانواده طرفین می توانندبا قرباءخودتا درجه سوم نیز وکا لت دهند،
ماده3-تنظیم درخواست درا وراق چاپی مخصوص الزامی نیست ولی بایددردو نسخه تنظیم ویک نسخه اّن درپرونده امرضبط شده ونسخه دیگربرای طرف فرستاده شود،
ماده4-هزینه دادرسی به میزان مقرردرقانون اّئیندادرسی مدتی درموقع درخواست ازخواهان وصول خواهدشدمگراینکه دادگاه خواهان رابی بضاعت تشخیص دهدکه در این صورت اورا ازپرداخت هزینه معاف خواهدنمود،
ماده5-درصورت عدم پرداخت هزینهدادرسی یامعلوم نبودن نشانی خوانده به خواهان اخطارمیشودکه ظرف پنج روزازتاریخ ابلاغ بارعایت مسافت نقص درخواست رارفع نماید، درصورت عدم رفع نقص وهمچنین درصورتی که نشانی خواهان معلوم نباشددادگاه دادخواست را ابطال خواهد کرد، تبصره درصورتیکهخواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نمایدبایداّخرین محل اقامت اورابه دادگاه اعلام کنددادگاه به هر طریقی لازم بدانددراین موردتحقیق نموده تصمیم مقتضی اتخاذخواهد کرد،
ماده6-پس ازوصول درخواستنسخه دوم اّن باضمائم بدستوردادگاه جهت ابلاغ به خوانده ارسال وطرفینبرای رسیدگی دعوت میشوند، در صورتیکه درخواست شفاهی باشدمفاددرخواست باضمائم اّن به وسیله اخطاریه بخوانده ابلاغ خواهدشد،
ماده7-عدم حضورطرفین یایکی ازانهادرجلسه با ابلاغ وقت مانع رسیدگی واتخاذ تصمیم نیست ولی اگرحضورخواهان جهت ادای توضیح لازم باشددادگاه مواردتوضیح رادرصورتمجلس قید ومفادانراضمن تعیین وقت برای جلسه دیگربه خواهان ابلاغ مینمایدواگرخواهان دراین جلسه نیزحاضرنشوددادخواست اوابطال خواهدشد،
ماده8-درمواردی که دعوی به داوری ارجاع می شوددادگاه طرفین رابرای انتخاب داوریاداوران دعوت میکند،
ماده9-هرگاه داوریاداوران ازقبول داوری امتناع نموده یااستعفاکننددادگاه به انتخاب داوریاداوران جدیداقدام مینمایدودرصورتیکه داوریاداوران باردیگرازقبول داوری امتناع یا استعفا نمایند دادگاه راسا به0موضوع رسیدگی خواهدکرد،
ماده10-درمواردیکه تعدادداوران سه نفر بوده ویکی ازانهادرنیمه دوم مهلت داوری استعفاکندرای اکثریت داوران مناط اعتباراست، دراین موردودرمواردی که دونفرداورانتخاب شده و رای انها مختلف باشددادگاه راسا به موصوع رسیدگی خواهدکرد،
ماده11-منظورازاعتیادمضرهرنوع ابتلاءبه موادمخدریانوشابه های الکلی یاقماریاامثال ونظائرانهااست که استمرارداشته وموجب صدمات وخسارات جسمانی مادی ومعنوی شخص معتادیاهمسریااولادزوجین گردد،
ماده12-حق ملاقات بااطفال کمترازیکباردرماه نخواهدبود،
ماده13-ترتیب ثبوت حجروخیانت ورفع حجریاعدم قدرت ولیاقت واحرازعدم صلاحیت وعزل ونصب قیم وضم امین وتعیین امین موقت درمورد مواد1و15قانون حمایت خانواده طبق مقررات قانون امورحسبی خواهدبود، اصل تصویبنامه دردفترنخست وزیراست
وزیرمشاورومعاون اجرائی نخست وزیر-هادی هدایتی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 8846

تاریخ تصویب : 1354/02/13

تاریخ ابلاغ : 1354/02/31

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

آئین-دادرسی-کار

آئین دادرسی کار

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.