×

آئین نامه مجازات تخلف ازمقررات بهداشتی

آئین نامه مجازات تخلف ازمقررات بهداشتی

آئین-نامه-مجازات-تخلف-ازمقررات-بهداشتی-
شماره1338/7 25/2/1354

نظر به حکم مقرر در ماده12 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد 1352 با اختیار حاصل از ماده13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیر 1346 بشرح زیراصلاح میشود :
ماده 1 - متخلفین از مواد 1 و 2 و 6 به پانصد ریال تا سه هزار و پانصد ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .
ماده 2 - متخلفین از مواد 3 و 5 و 8 به دویست ریال تا دوهزاروپانصدریال جزای نقدی محکوم خواهندشد .
ماده 3 - متخلفین از مواد 4 و 7 به یکهزارریال تاپنجهزارریال جزای نقدی محکوم خوا هند شد .
ماده 4 - متخلفین از مواد 9 تا 43 به پانصدریال تا پنجهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهندشد .
ماده 5 - مهلت مقرر در ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بین پانزده روز تا دو ماه بسته به نوع کسب میباشد .
وزیردادگستری وزیربهداری

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 8857

تاریخ تصویب : 1354/02/25

تاریخ ابلاغ : 1354/03/13

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.