جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.تاریخ 26/9/70 شماره دادنامه 127 کلاسه پرونده 70/123

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیئت عمومی :مطابق بند"ت "ماده 39 لایحه قانونی استخدام کشوری "فوق العاده محل خدمت فقط به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنها تغییرمی کندحداکثربه مدت پنج سال درهرمحل قابل پرداخت است ".سیاق عبارت این بندکه به منظورجبران هزینه هاومخارج اضافی ناشی ازتغییرمحل جغرافیایی خدمت مستخدم دولت وضع شده مفیدالزام واحدهای دولتی به اجرای آن بارعایت ضوابط مقرردرآن آئین نامه مربوط است وکلمه "می توانند" مندرج درمتن ماده که مبتنی براذن مقنن به واحدهای دولتی درمصرف بودجه مربوط به فوق العاده های مذکوردرشقوق مختلف این ماده ،می باشد نافی استحقاق مستخدم دولت به دریافت فوق العاده های موردنظرقانونگذارنیست بنابراین دادنامه شماره 202مورخ 2/5/70شعبه دوم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 69/402که متضمن این معنی می باشدموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت آخرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/70/123 26/2/1371
تاریخ 26/9/70 شماره دادنامه 127 کلاسه پرونده 70/123

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای رحمت الله ذوالفقاری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ودوم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/366موضوع شکایت آقای رحمت الله ذوالفقاری بطرفیت آموزش وپرورش سمنان بخواسته مطالبه 10% فوق العاده محل خدمت طی دادنامه شماره 577-22/10/69چنین رای صادرنموده است :ازآنجاکه ماده 39پرداخت فوق العاده محل خدمت راکه دربندت آورده مانندباقی فوق العاده های مذکورالزامی ندانسته علاوه بربند ت آورده (حداکثربه مدت پنجسال )علیهذانسبت به پنجسال نیزالزامی نمی باشدوبخشنامه مورداشاره وعمل مسئولین تخلف ازقانون نبوده لذارای به رددادخواست صادرواعلام می شود.
ب - شعبه دوم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/402موضوع شکایت خانم خیرالنساءبرهانی بطرفیت آموزش وپرورش منطقه مهدیشهرسمنان بخواسته دودرصدفوق العاده محل خدمت بشرح دادنامه شماره 202-2/5/70چنین رای صادر نموده است :نظربه اینکه طبق ماده 39قانون استخدام کشوری مستخدمین که از شهرستان به شهرستان دیگرانتقال می یابندبمدت 5 سال استحقاق دریافت فوق العاده محل خدمت رادارندوماده مزبورمطلق است ومقیدبه زمان دون زمانی ویاحالت دون حالتی نمی باشدوبخشنامه قانونانمی تواندمانع اجرای قانون گرددلذامستندابه ماده فوق الاشعاراداره خوانده به عدم پرداخت فوق العاده محل خدمت مستندابه بخشنامه شماره 154اداره کل اموراداری مورخ 25/9/60فاقدارزش قانونی است وازبرقراری فوق العاده مجددابرای مشارالیهااستفاده می شودمدت پنجسال سپری نشده بناعلیهذاوبه نحومطروح به ورودشکایت واستحقاق نامبرده به فوق العاده صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371
2
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
127
تاریخ تصویب :
1370/09/26
تاریخ ابلاغ :
1371/05/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :