جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
51-ایرادبردادرس به اینکه باوجوداینکه مستانف علیه درضمن لایحه که قبلاتقدیم داشته حق حضورخودراساقط ودرخواست صدورحکم راکرده بوده مشارالیه بعلت عدم حضورطرفین درموعدمقرررسیدگی به موضوع راازنوبت خارج کرده واردنیست چه باامکان اختصاص اسقاط حضوروتقاضای رسیدگی و صدورحکم که ازطرف مستانف علیه باشدبصورتیکه رسیدگی حضوری محسوب باشد نمی توان آن رابصورت دیگری که عبارت ازرسیدگی غیابی نسبت بطرف مقابل باشدتعمیم دادزیراکسی که حضورخودراساقط وحاضربرای حضورنمی شودظاهرا قصدش این است که بگفت وشنیدی که لازمه حضورافتاده خاتمه داده وبالاخره حکم نهائی قضیه صادرگرددوصدورحکم غیابی که درمعرض ازسرگرفتن کاراست مخالف بااین منظورونقض غرض خواهدبود ،بهرحال بااینکه ممکن است تقاضای متقاضی رابه این معنی حمل نموداطلاق عبارت خالی ازتاثیرنمی باشد زیراملاک حجتیت اطلاق که عبارت ازسکوت درمقام بیان باشدمفقوداست و بالجمله عمل محکمه درخودداری ازرسیدگی به اینکه تقاضای صریحی ازمتقاضی نسبت به رسیدگی غیابی نشده است به موقع واقرب بحرم واحتیاط قضائی بوده است .
حکم شماره -2223-9آبان 1316

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2223
تاریخ تصویب :
1316/08/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :