جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
52- مدعی علیه درجلسه اخیرکتبانسبت به دعوی مدعی بدوی وشخص ثالثی که وارددعوی شده بوددفاع نموده ودرلایحه حق حضورخودرابطورمطلق ساقط نموده ومحکمه دررای خوداسقاط حق حضوررامختص به مدعیان بدوی دانسته و مدعی علیه رانسبت به دعوی مدعیان بدوی حضوراونسبت به شخص ثالث غیابا محکوم کرده است تخلف نیست زیرامدعی علیه که حق حضورخودراساقط کرده گر چه تعبیراومطلق بوده ولکن محکمه آنرامنصرف به دعوی مدعیان اصلی قرارداده وشامل دعوی شخص ثالث ندانسته است وازعبارت مدعی علیه تفکیک دراسقاط رااستنباط نموده ولواینکه فرض شودکه دراستنباط خودصائب نبوده است
حکم شماره -2275-22فروردین 1317

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2275
تاریخ تصویب :
1317/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :