جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


تاریخ 20/7/1373
شماره : 9677-5/3117-102
پیوست :000000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور وپیمانکاران
در اجرای مواد 34 و35 قانون برنامه و بودجه کشور راجع به لزوم نظارت این سازمان بر طرحهای عمرانی مراتب زیر برای انجام اقدامات لازم ابلاغ می گردد :
1 – نظر به اینکه علاوه برا عمال نظارت مرکزی بر اجرای طرحها وپروژه های عمرانی ملی ، نظارت بر پیشر فت کار وکیفیت عملکرد این پروژه ها به سازمانها ی برنامه وبودجه استانها نز محول شده است لذا مقتضی است تسهیلات وهمکاریهای لازم برای نظارت کارشناسانی که از سوی سازمان برنامه وبودجه استان ذیربط به منظور فوق معرفی می شوند فراهم گردد 0
2- مهندسان مشاور موظفند علاوه بریک نسخه گزارش تفصیلی پیشرفت عملیات اجرایی که هر ماه به دفتر امور بخشی ذیربط وخلاصه گزارش
پیشرفت کار که به دفتر امور مشاوران ، سازندگان وپیمانکاران ارسال می نمودند از ابن پس یک نسخه از گزارش ماهانه پیشرفت کار پروژه مورد نطارت خود ( حاوی برنامه زمان بندی تفصیلی کار ، پیشرفت فیزیکی هر یک از کارها ، مشکلات وتنگناها و پیشنها دها ) را به سازمان برنامه وبودجه استان مربوط ارسال دارند 0
منظور از استان مربوط استان محل اجرای پروژه بوده ودر پروژه هاییکه محل اجرای ان در چتد استان قرار دارد ارسال گزارش برای هر یک از استانهای ذیربط برحسب بخشی از کار که در ان استان قرار گرفته ضرورت دارد 0
3- سازمان برنامه وبودجه استانها چگونگی در یافت گزارش ماهانه موضوع بند 2 را در پایان هر ماه به اطلاع دفتر امور مشاوران وسازندگان وپیمانکاران برسانند 0
4 - دفتر امور مشاوران وسازندگان وپیمانکاران بر اساس مفاد ماده 23 اییننامه تشخیص صلاحیت ورتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره چگونگی ارسال این گزارشات از سوی هر یک از مهندسان مشاور به سازمانهای برنامه وبودجه استانها را بررسی ونام مهندسان مشاوری راکه از این نظر عملگرد صحیح نداشته اند از فهرست مهندسان مشاور این سازمان حذف خواهند نمود 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه وبودجه
رونوشت – واحدهای داخلی وسازمان برنامه و بودجه استانها 0

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
3117
تاریخ تصویب :
1373/07/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :