جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


تاریخ : 17/3/1374
شماره : 2255-50/929-102
پیوست : دارد
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی وسازمانهای برنامه وبودجه استانها
موضوع : ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره
با توجه به ماده 22 قانون برنامه و بودجه ودر اجرای آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره و تبصره 3 ماده 6 آئین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و مؤسسات علمی و تخصصی به پیوست فهرست اسامی واحدهای خدمات مشاوره ایرانی به تفکیک بخشهای زیر ارسال می گردد :
الف – فهرست اسامی واحدهای خدمات مشاوره تشخیص صلاحیت ورتبه بندی شده بر حسب رشته یا گرایش ورتبه ونیز حداکثر وحداقل کار یا حق الزحمه مناسب وتعداد کار مجاز قابل ارجاع به انها 0
ب – فهرست الفبایی اسامی واحدهای خدمات مشاوره وتخصصهای انها به همراه نشانی وشماره تلقن 0
لازم است دستگاههای اجرایی برای ارجاع خدمات مشاوره با توجه به مفاد بندهای زیر وسایر مقررات مربوط از قهرست های فوق استفاده نمایند 0
1 – چنانچه کار ارجاعی به واحدهای خدمات مشاوره از محل طرحهای عمرانی باشد ضروری است که ان کار دارای اعتبار مصوب بوده ومفاد مندرج در موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه مورد ملاحظه ورعایت قرار گرفته باشد 0
2 – دستگاههای اجرایی موضوع کارارجاعی را با شرح اهم خدمات رشته یا گرایش تخصصی مندرج در جدول پیوست این بخشنامه تطبیق دهند 0
در صورت عدم تطابق تمام یا قسمتی از موضع کار با شرح مذکور باید مراتب را برای تعیین رشته یا گرایش مربوط با دفتر امور مشاوران وسازندگان وپیمانکاران این سازمان هماهنگ کنند 0
3– دستگاههای اجرایی مبلغ کار مورد نظر را با مبالغ حداقل وحداکثر کار یا حق الزحمه مناسب رشته یا گرایش منطبق با موضوع کار مقایسه و واحدهای خدمات مشاوره حایز رتبه مناسب بامبلغ کار یا حق الزحمه از رشته با گرایش مربوط را معین نمایند 0
1 - نظر به این که تعدادکارهای در دست اجرای واحدهای خدمات مشاوره با توجه به قبول کارهای جدید یا اتمام وپیشرفت تعهداتشان در حال تغییر است لذا دستگاه اجرایی پس از تهیه واستخراج فهرست موضوع بند 3 فوق باید از واحدهای خدمات مشاوره مورد نظر تعداد باقی مانده کار مجاز انان را کتبا استفسار کند چنانچه واحد خدمات مشاوره از نطر تعداد باقی مانده کار مجاز در ان رشته یا گرایش اجازه قبول کار مورد بحث را داشته باشد را رعایت شرایط این بخشنامه به اول کار ارجاع نماید 0 در غیر این صورت عقد قرار داد با انان مجاز نخواهد بود 0
هرگاه واحد خدمات مشاوره مذکور در فهرست واحدهای خدمات مشاوره جایز شرایط مندرج در این بخشنامه برای قبول کار نباشد واکادگی خود را به کارفرما اعلام نماید پیشنهاد از درجه اعتبار ساقط بوده و واحد مزبور برای مدت یک سال از قهرست واحدهای خدمات مشاوره حذف وموضوع در سوابق وی منعکس خواهد شد 0
2 - در ارجاع کار محدودیت مربوط به مبالغ حداقل وحداکثر کار مناسب وباقی مانده تعدادکار مجاز شامل خدمات مرحله سوم نخواهد بود 0
3 - نظر به این که برای اجرای کامل روش فوق از سیستم مکانیزه اطلاعاتی موجود در سازمان برنامه وبودجه استفاده می شود لذا دستگاههای اجرایی می توانند از ارسال فاکسیمیل به سازمان برنامه وبودجه اسامی واحدهای خدمات مشاوره مورد نیاز را مستقیما از کامپیوتر سازمان برنامه وبودجه دریافت کنند فر م ودستورالعمل نحوه استفاده از این روش همراه با کد مربوط به دستگاههای اجرایی متقاضی که دارای امکانات لازم می باشند در صورت مکاتبه انان با دفتر امور مشاوران سازندگان وپیمانکاران ارسال خواهد شد 0
درصورتیکه دستگاه اجرایی امکان ارتباط طبق مفاد این بند با سیستم سازمان را داشته باشد رعایت بند 4 الزامی نبوده وتوصیه می شود بمنظور تسریع در انجام کار از روش مندرج در این بند استفاده شود 0
4 - بمنظور ارجاع کار به کارشناسان حقیقی باید فرم درخواست انتخاب مشاور تکمیل وبه دفتر امور مشاوران سازندگان وپیمانکاران ارسال تا بر اساس مندرجات جدول حداکثر مبلغ کار وحق الزحمه کارشناسان حقیقی پیوست این بخشنامه نسبت به معرفی انها اقدام شود 0
5 - دستگاههای اجرایی موظفند نسخه ای از قرار داد منعقده با واحد خدمات مشاوره ونیز ابلاغیه تصویب مدارک وگزارشهای مراحل اول ودوم وصورت جلسه تحویل موقت کار را به دفتر امور مشاوران سازندگان وپیمانکاران سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند 0
هر نوع پرداخت به واحد خدمات مشاوره موکول به تایید کتبی صلاحیت وتکافوی ظرفیت واحد خدمات مشاوره برای کار مورد ارجاع واعلام وصول قرار داد ان از سوی دفتر امور مشاوران سازندگان وپیمانکاران می باشد 0
9- درموارد زیر که استفاده مستقیم از این بخشنامه ممکن نیست مراتب پس از اعلام دستگاه اجرایی با تایید دفتر امور مشاوران سازندگان وپیماندکاران اقدام خواهد شد 0
9-1- به کارگیری تخصصهای متنوع لازم باشد 0
9-2- مبلغ کار یا حق الزحمه پروژه مورد نظر از مبالغ اعلام شده حداکثر کار یا حق الزحمه بالاترین رتبه فهرست پیوست بیشتر باشد 0
9-3- تعداد واحدهای خدمات مشاوره مجاز به قبول پروژه مورد نظر کافی نباشد 0
9-4- استفاده از گروه همکاری واحد خدمات مشاوره داخلی واخارجی مورد نیاز باشد 0
10– دستگاههای اجرایی بادی حسب مورد قراردادهای تیپ مصوب این سازمان را ملاک عمل قرار داده ودر موازدیکه برای خدمات موضوع قرار داد ( متن قرار داد شرح خدمات وحق الزحمه ) متنی تهیه و ابلاغ نشده باشد ویا بهر دلیلی دستگاه اجرایی استفاده از قرار داد غیر تیپ را ضروری تشخیص بدهد لازم است قرار داد مربوط به ترتیب مندرج در بخشنامه شماره 305/2-5/1486-1 مورخ 15/2/1358 سازمان برنامه بودجه مورد بررسی وتصویب قرار گیرد 0
11- در مواردی که توسط دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی این سازمان معیار ویا ضوابطی تهیه ومنتشر شده باشد رعایت ان موارد در قرار دادهای منعقده الزامی است 0
12 – استفاده از موسسات ودفاتر فنی خدمات مشاوره در بخش دولتی وعمومی در صورت اخذ صلاحیت واحد مزبور به صورت موردی بوده وپس از تایید دفتر امور مشاوران سازندگان وپیمانکاران در مورد هر کار به طور جداگانه میسرخواهد بود 0
13 – استفاده از خدمات مشاوره خارجی با تشخیص کمیته ای متشکل از دستگاه اجرایی ودفتر امور مشاوران سازندگان وپیمانکاران وبا رعایت مفاد مندرج در ماده 9 ایین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور خواهد بود 0
14 – این بخشنامه وفهرست ان جایگزین بخشنامه شماره 15088/50/16499-1 مورخ 25/8/72 وفهرست پیوست ان می شود 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه و بودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
929
تاریخ تصویب :
1374/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :