جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


تاریخ : 17/7/1373
شماره : 9355-5/3033-102
پیوست :0000000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه به پیوست فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای حفاظت خاک وآبخیز داری ابلاغ می شود تا برای انجام مطالعات وهمچنین بررسی وتصویب مدارک وگزارش این مرحله از مطالعات به عنوان راهنما مورد استفاده قرارگیر د 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه وبودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
3033
تاریخ تصویب :
1373/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :