جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


تاریخ : 17/7/1373
شماره : 9357-5/31-3-102
پیوست :000000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه به پیوست فهرست خدمات مرحله توجیهی طرحهای حفاظت خاک و آبخیز داری ابلاغ می شود تا برای انجام مطالعات وهمچنین بررسی وتصویب مدارک وگزارش این مرحله از مطالعات به عنوان راهنما مورد اسفتاده قرار گیرد 0
مسعود روغنی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه وبودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
9357
تاریخ تصویب :
1373/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :