جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


تاریخ : 2/11/1373
شماره : 13913/54/5/4683/102
پیوست : 000000000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه دستورالعمل زیر برای اجرا ابلاغ می شود 0
پیش بینی تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما ( دستگاه اجرایی ) یا دستگاه نظارت توسط پیمانکار در اسناد ومدارک پیمانها مجاز نیست وهزینه ان قابل پرداخت نخواهد بود 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه وبودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
4683
تاریخ تصویب :
1373/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :