جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


تاریخ : 18/11/73
شماره : 14765-54-5/4958-102
پیوست :0000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه حق الزحمه خدمات ژئو فیزیک برای قرار دادهایی که ازتاریخ ابلاغ این دستورالعمل منعقد می شوند براساس بخشنامه شماره 2160/54/10229-1 مورخ 27/7/1371 واعمال ضریب 30/1 تعیین می شود 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رببس جمهور ورییس سازمان برنامه و بودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
4958
تاریخ تصویب :
1373/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :