جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


تاریخ : 18/11/73
شماره : 15469/54/5/5156-102
پیوست :00000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه وبا توجه به بخشنامه شماره 2970/54/15753-1 مورخ 9/10/1371 ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتها ومراحل مختلف مطالعات راههای اصلی فرعی وبهسازی راه ( جدولهای 1 تا 13 دستورالعمل یاد شده ) به میزان 30/1 تعیین می شود تا در قرار دادهایی که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل منعقد می شوند وهمچنینی خدمات از 1/1/1373 به بعد قرار دادهای منعقد شده با رعایت شرایط زیر به مورد اجرا گذاشته شود 0
1 0 حق الزحمه پیاده کردن میخکوبی وبرداشت مسیر مشمول تعدیل موضوع این دستورالعمل نخواهد شد 0
2 0 بند 11 بخشنامه شماره 2970/54/15753-1 مورخ 9/10/1373در مورد ضرایب حق الزحمه کارهای نیمه کاره حذف می شود ضرایب یاد شده طبق بند 4-2-1 بخشنامه شماره 4190/54/19968-1 مورخ 28/12/1370 تعیین می گردد 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه و بودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
5156
تاریخ تصویب :
1373/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :