جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


تاریخ : 18/11/73
شماره : 15471/54/5/5157-102
پیوست :00000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه وبا توجه به بند 9 بخشنامه شماره 3810/54/21375-1 مورخ 27/12/1371 ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی ومراحل اول ودوم مطالعات زیر سازی راه اهن ( درج شده در بخشنامه یادشده ) به میزان 30/1 تعیین می شود تا در قرار دادهایی که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل منعقد می شوند وهمچنینی خدمات از 1/1/1373 به بعد قرار دادهای منعقد شده به مورد اجرا گذاشته شود 0
حق الزحمه پیاده کردن میخکوبی وبالیزاژ مجدد مسیر مشمول تعدیل موضوع این دستورالعمل نخواهد شد 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه وبودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
5157
تاریخ تصویب :
1373/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :