جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


تاریخ : 18/11/73
شماره : 15473/54/5/5158-102
پیوست :00000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دسگاههای اجرایی ومهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه وبا توجه به بند 13 بخشنامه شماره 10157/54/11681-1 مورخ 22/6/1372 ضریب تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی ( درج شده در بخشنامه یاد شده ) به شرح زیر تعیین می شود تا در قرار دادهایی که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل منعقد
می شوند وهمچنین خدمات از 1/1/1373 به بعد قرار دادها ی منعقده شده به مورد اجرا گذاشته شود 0
1 0 ضریب تعدیل تعرفه های شماره 69 تا 72 معادل 08/01
2 0 ضریب تعدیل تعرفه های شماره 53، 58 و 68 معادل 12/1
3 0 ضریب تعدیل سایر تعرفه های در ج شده در فهرست تعرفه ها معادل 10/1
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه و بودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
5158
تاریخ تصویب :
1373/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :