جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


تاریخ : 30/11/73
شماره : 15265-54-5/5121-102
پیوست :000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه به پیوست فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای زهکشی وبهسازی خاک برای دشتهایی که در انها شبکه ابیاری احداث شده است ابلاغ می شود تا برای انجام مطالعات وهمچنین بررسی وتصویب مدارک وگزارش این مرحله از مطالعات به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه وبودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
5121
تاریخ تصویب :
1373/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :