جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


تاریخ : 20/11/73
شماره : 15267-54-5/5119-102
پیوست :000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه به پیوست فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای ابیاری وزهکشی ابلاغ می شود تا برای انجام مطالعات وهم چنین بررسی وتصویب مدارک وگزارش این مرحله از مطالعات به عنوان راهنما مورداستفاده قرار گیر د 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه وبودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
5119
تاریخ تصویب :
1373/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :