جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


تاریخ : 30/11/73
شماره : 15269-54-5/5120-102
پیوست : 000000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاهها ی اجرایی ومهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه به پیوست فهرست خدمات مرحله یک ( توجیهی ) طرحهای ابیاری وزهکشی ابلاغ می شود تا برای انجام مطالعات وهم چنین بررسی وتصویب مدارک وگزارش این مرحله از مطالعات به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه وبودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
5120
تاریخ تصویب :
1373/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :