جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


تاریخ : 1/12/1373
شماره : 15373-54-5/5140-102
پیوست :0000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه به تبصره بند 6 دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 14197/54/13758-1 مورخ 15/8/1372 ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور ( درج شده در بخشنامه یاد شده ) به شرح زیر تعیین می شود تا در قراردادهایی که از تاریخ ابلاغ این دستور العمل منعقد می شوند وهم چنین خدمات از 1/1/1373 به بعد قرار دادهای منعقد شده به مورد اجرا گذاشته شود 0
1 0 ضریب تعدیل حقوق مبنا معادل 10/1
2 0 ضریب تعدیل هزینه ماهانه وسیله نقلیه معادل 15/1
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه وبودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
5140
تاریخ تصویب :
1373/12/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :