جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


تاریخ : 1/12/1373
شماره : 15375-54-5/5139-102
پیوست :00000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه وبا توجه به بند 3 - الف پیوست 7 قرار داد تیپ شماره 12 ضریب تعدیل حق الزحمه درج شده در جدولهای پیوست یاد شده ( K ) برای خدمات از تاریخ 1/1/1373 به بعد مرحله اول و دوم قرار دادهای تهیه طرحهای توسعه وعمران حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها به میزان 28/5 = 10/1 ضربدر 80/4 = K تعیین وبرای اجرا ابلاغ می شود 0
دستگاههای اجرایی می توانند با تصویب شورای عالی شهر سازی حق الزحمه مرحله اول قرار دادهای مهندسان مشاوری که خدمات این مرحله انها
از کیفیت نسبی با لایی برخوردار است را به میزان تا 25 درصد افزایش دهند 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه و بودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
5139
تاریخ تصویب :
1373/12/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :