جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


تاریخ :17/12/1373
شماره : 16135-54-5/5383-102
پیوست : 0000000000
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه به پیوست فهرست خدمات مرحله دو ( تشریحی ) طرحهای ابیاری وزهکشی ابلاغ می شود تا برای انجام مطالعات وهم چنین بررسی وتصویب مدارک وگزارش این مرحله از مطالعات به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه وبودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
5383
تاریخ تصویب :
1373/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :