جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


به : دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور
دستورالعمل شماره : 1011-54/1827-102
مورخ: 1/5/1374
موضوع : شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرحهای ابیاری وزهکشی
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی این دستورالعمل از نوع یک مذکور در ماده 7 ایین نامه در یک صفحه صادر می شود 0 تاریخ در ج شده در ماده 8 ایین نامه در مورد این دستورالعمل تاریخ ابلاغ ان به دستگاه اجرایی است 0
به پیوست شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرحهای ابیاری وزهکشی یرای اجرا ابلاغ می شود 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهو ر و
رییس سازمان برنامه وبودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
1827
تاریخ تصویب :
1374/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :