جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


تاریخ : 4/11/1373
شماره : 14019/54/5/4704/102
پیوست : دارد
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی ، مهندسان مشاور وپیمانکاران
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه وبراساس مصوبه جلسه مورخ 12/10/1373 شورای اقتصاد به پیوست شاخص کلی وشاخصهای رشتهای وگروهی فهرستهای بهای واحد پایه ، مربوط به دوره های سه ماهه سال 1372 ابلاغ می شود تا با رعایت شرایط زیر به مورداجرا گذاشته شود 0
1 0 درشاخصهای پیوست ، تغییرات دستمزد نیروی انسانی – هزینه ساعتی ماشین الات – هزینه حمل ونقل ونرخ مصالح ، به استثنای تغییر نرخ اهن الات وسیمان ، منظور شده است وبرای پرداخت مابه التفاوت بهای اهن الات وسیمان از دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای اهن الات وسیمان استفاده می شود 0
2 0 چگونگی استفاده از شاخصهای پیوست برای قرار دادهای مشمول بند 2 بخشنامه شماره 2161/54/10231-1
مورخ 27/7/1371 تابع مقاد بند 2 بخشنامه یاد شده خواهد بود 0
3 0 در قرار دادهایی که کارفرما ، تحویل اقلامی از مصالح را با نرخ ثابت تعهد کرده است باید بهای مصالح تحویل شده با نرخ ثابت با استفاده از دستورالعمل تعدیل احاد بها با شاخص دوره سه ماهه ای که مصالح یاد شده در صورت وضعیت منظور شده است تعدیل شده ومبلغ تعدیل به دست امده از صورت وضعیت تعدیل پیمانکار کسر شود 0 در محاسبه تعدیل مصالح ضرایب پیمان به بهای مصالح اعمال نمی شود 0
4 0 قرار دادهایی که مبنای محاسبه تعدیل اخادبهای انها مفاد بخشنامه شماره 2999/54/10306-1 مورخ 15/8/1363 است شاخص کلی انها مطابق شاخص رشته ای وشاخص فصلی انها مطابق شاخص گروهی این بخشنامه خواهد بود 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه وبودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
4707
تاریخ تصویب :
1373/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :