جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


تاریخ : 4/11/1373
شماره : 14021/54/5/4705/102
پیوست : دارد
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی ، مهندسان مشاور وپیمانکاران
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه به پیوست فهرست نرخ اهن الات وسیمان در دوره های سه ماهه اول ودوم سال 1373 ابلاغ می شود تا بر اساس بخشنامه شماره 23239/54/5/23095-102 مورخ 25/12/1372 ودستورالعمل زیر به مورد اجرا گذاشته شود 0
1 0 تعیین مقادیر اهن الات وسیمان برای پرداخت مابه التفاوت قیمت برای اهن الات ، 3 درصد ورای سیمان ، 5 درصد افت مصرف در نظر گرفته می شود 0
2 0 عبارت زیر جایگزین بند 3 دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 23239/54/5/23095-102 مورخ 25/12/1372 می شود 0
(( به ان قسمت از سیمان مصرفی که طبق این دستورالعمل مشمول پرداخت مابه التفاوت می شود اضافه بهای سیمان نوع 2 ، تعلق نمی گیرد 0))
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه و بودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
4705
تاریخ تصویب :
1373/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :