جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
54 - ماده 168قانون آئین دادرسی مدنی اسقاط حق خود را از طرف مدعی وقتی مجوز رسیدگی قرارداده که دادگاه خود را در رسیدگی محتاج به خواستن توضیحاتی از مدعی ندانسته و با اعتبار این قید و احتمال اینکه احضارمدعی برای خواستن توضیحاتی از او بوده نمی توان عمل حاکم دادگاه راازجهت ترک رسیدگی و مبادرت به ابطال عرضحال مدعی به تقاضای مدعی علیه به اینکه مدعی اسقاط حق حضورنموده بوده تخلف دانست .
حکم شماره - 4569 - 9 آذر 1328

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4569
تاریخ تصویب :
1328/09/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :