جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 941
تاریخ رسیدگی : 27/7/76
کلاسه پرونده : 76/932
مرجع رسیدگی : شعبه 30 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 76/39997/6/76 شعبه 51 دادگاه عمومی شهرستان تهران گردشکار تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع وپس از ثبت به کلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
آقای (الف ) به اتهام داشتن رابطه نامشروع با خانمی مستند از ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم شده ضمنا" به عنوان تتمیم حکم با توجه به ماده 19 همان قانون به یکسال اقامت اجباری در کرمان نیز محکوم گردیده است محکوم علیه مذکور ضمن تسلیم به مجازات شلاق و تحمل آن (اجراء شده است از حیث اقامت اجباری اعتراض نموده و تقاضای تجدیدنظر دارد شلاق وتحمل آن (اجراء شده است از حیث اقامت اجباری اعتراض نموده و تقاضای تجدیدنظر دارد دادگاه اعتراض او را موجه تشخیص می دهد زیرا هرچند که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده شده به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده متهم را مدتی از حقوق اجتماعی محروم یا به اقامت اجباری محکوم کند ولی از این اختیار باید زمانی استفاده شود که مجازات مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد یا برای حفظ نظم و مصلحت جامعه چنین اقدامی ضروری باشد(رای شماره 5590/11/72هیئت عمومی دیوانعالی کشور نیز اشاره به این موضوع داد) شعبه 51 دادگاه عمومی تهران در دادنامه تجدیدنظرخاسته شماره 76/29997/6/76 هیچ اشاره ای به ضرورت تعیین مجازات تکمیل ننموده و دلیل اقن اقدام خود را مشخص نکرده و با توجه به مندرجات پرونده نیز این اقدام توجیه نمی شود زیرا اولا" عمل مرتکب جرم ، ورود به خانه خالی با اتفاق زنی بوده که بلافاصله هم دستگیر شده اند(و در توجیه اقدام خودضمن تکذیب ارتباط نامشروع مسائلی را عنوان نموده هرچنداظهارات آنان دراین مورد پذیرفتنی نیست )0 ثانیا" به لحاظ آنکه خبر این جریان از محدوده افراد قلیلی خارج نشده و علن هم نبوده ، عفت عمومی جریحه دار نشده تا مصلحت جامعه اقتضاء تبعید مرتکب را داشته باشد و با توجه به اینکه مرتکب به مجازات (مجازات اصلی مقرر در قانون ) محکوم شده و آن را تحمل نموده اقدامات دیگر در این زمینه (تبعید او)خواه ناخواه موجب انتشار بیشتر مووضع و خصوصا" هتک حرمت خانواده وی خواهد بود و مصلحت خانواده و جامعه عدم آن را ایجاب می کند0 ثالثا" مرتکب جرم دارای عائله ای است که تحت سرپرستی او می باشند و باید حداقل وسائل معیشت آنان را فراهم کند0 تبعید او اختلال در این امر و لمطه به خانواده وی خوهد بود (که گناهی مرتکب نشده اند)لذا بر این اساس دادنامه بدوی از حیث مجازات تکمیلی (اقامت اجباری ) نقض می گردد و ضرورتی به تعیین چنین مجازاتی اجراء نمی شود0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
941
تاریخ تصویب :
1376/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :