جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 1355
تاریخ رسیدگی : 29/10/76
کلاسه پرونده : 1326
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 526مورخ 31/3/75 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 526 مورخ 31/3/75 شعبه 47 دادگاه عمومی تهران از حیث محکومیتش به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی به اتهام فراهم کردن موجبات فحشاء همسرش وترغیب او به این امر که مستندا" به ماه 103 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته با توجه به مندرجات پورنده وتحقیقات به عمل آمده در مرحله بدوی ، هرچند تجدیدنظرخواه مانع خروج همسرش از منزل (خصوصا" شبانه ) نبوده و مراقبت معمول ومتعارف رانداشته و در این امر مسامحه داشته است ، تحقیقات انجام شده دلالت بر ترغیب همسرش به فحشاء ندارد و اصولا" سکوت را نمی توان ازمصادیق تشویق و ترغیب یا تسهیل تلقی کرد خصوصا" آنکه همسر وی حسب اظهار فال به عنوان فال قهوه گرفتن از منزل بیرون می رفته و وجوهی که می آورده و به شوهرش می داده وانمود میکرده که از طریق فال قهوه تحصیل شده است لذا این دادگاه بزه تجدیدنظرخواه را محرز نمی داند و با قبول اعتراض او دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت را صادرو اعلام می دارد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1355
تاریخ تصویب :
1376/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :