جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 413
تاریخ رسیدگی : 19/3/75
مرجع رسیدگی : شعبه 195دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
حسب پرونده پیوست خانم (الف ) فرزند000 متهم است به داشتن رابطه نامشروع در غیر از زنا با آقای (ب ) با عنایت به شکایت همسرمتهمه و گزارش مرجع انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهمه در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز ومسلم است و عملش منطبق است با ماده 101 قانون تعزیرات اسلامی علیهذا دادگاه نامبرده را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری غیرعلنی به استثنای سرو وصورت و عورتین محکوم می نماید0 در خصوص اتهام خانم (الف )دائر بر ارتکاب زنای محصنه با عنایت به عدم کفایت دلیل و رعایت اصل برائت رای برائت صادر و اعلام می شود0 مقرراست پس از اجرای حکم خانم (الف ) جهت نگهداری به بهزیستی تحویل شود0 رای صادره حضوری و قطعی است و قابلیت خواست تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی محترم کشور را وارد است 0

رای شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص رای فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ال خانه دار فرزند000 نسبت به دادنامه شماره 19413/3/75 صادره از شعبه 195 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه از نایحه تجدیدنظرخواه ایراد واعتراض موجه و موثری که امعان نظر در دادنامه صادره را ایجاب نماید معمول نگردیده است و بر حکم مذکور با توجه به بررسی و رسیدگی های به عمل آمده ایراد و اشکالی وارد نیست و تقاضای تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق ماده 25 تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب منطبق نمی باشد باردتقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید می گردد رای صادره حضوری و قطعی است 0 (24/7/75/5 ت /615 )

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
413
تاریخ تصویب :
1375/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :