جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
55- اسقاط حضوربه تنهائی برای صرفنظرکردن محکمه ازحضورکسی که حق حضورخودرااسقاط کرده کافی نبوده بلکه وقتی این اسقاط قابل ترتیب اثر است که محکمه هم خودرابی نیازازحضوراوبداندچنانچه این شرط ازماده 167 آئین دادرسی مدنی مستفادمی شودومسئله اسقاط حضورازحقوق قانونی نیست که به مجرداسقاط ساقط گرددبلکه ازحقوق شخصی است آنهم نسبت بهرجلسه جداگانه ،بنابراین اسقاط این حق درجلسه لازمه آن سقوط مطلق نیست وحتی در همان جلسه هم که حق حضورخودراساقط کرده مانعی برای حضورنخواهدداشت ،و لازم دانستن دادگاه حضورطرفین راپس ازآنکه طرف این حق خودرااسقاط کرده درصورتیکه آن راحمل برسقوط مطلق قراردهیم کاشف است ازاینکه محکمه حضوراسقاط کننده رالازم می دانسته وموردواجدشرطمقرردرماده 167نبوده تاتخلفی ازآن نشده باشد.
حکم شماره -4758-4مهر1326

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4758
تاریخ تصویب :
1326/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :