جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 2270/1/69
کلاسه پرونده : 5/169 ک 1
مرجع رسیدگی : دادگاه کیفری یک اردبیل
اتهام : زنا

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند000 23 ساله مبنی بر زنای محصنه با خانم (ب ) و نیز در خصوص اتهام آقای (ج ) فرزند000بر زنای غیر محصنه هردو به صورت عنف با خانم یاد شده بدین شرح که خانم مذکور اهل آذربایجان شوروی در زمستان گذشته به دنبال از هم پاشیدن مقررات مرزی جهت دیدار با اقوام وفامیل های خود درایران و مخصوصا" عمویش در مشکین شهر از مرز پیله سوار عبور و با ماشین پیکان شماره .... به رانندگی متهم ردیف اول به قصد مشکین شهرحرکت ولی راننده به جای مشکین شهر او را به اردبیل می آورد ودربین راه که شب بوده به بهانه پنچر کردن وترکیدن لاستیک ماشین توقف نموده و در نتیجه به مشارالهیا با اینکه خیلی مقاومت کرده عنفا "تجاوز می نماید و سپس وی را به اردبیل آورده و در کنار گاراژ پیاده کرده و خود می رود و بعد خانم مذکور موضوع را به حاضرین درگاراژ اطلاع آنگاه حاضرین با برداشن شماره ماشین ، متهم دستگیر و سپس متهم ردیف دوم را نیز در مراحل تحقیق همدست خود معرفی می نماید0 با توجه به اظهارات خانم یاد شده که مشروحا" در مرحله تحقیق در حضور آقا یبازپرس شکایت نموده و باالتفات به گزارش مامورین و تحقیاقت معموله وصورتجلسه تنظمیی و با عنایت به اقاریر صریح متهم اول در مرحله تحقیق و در حضور آقای بازپرس و دیگر قرائن و امارات علم بر وقوع جرم نسبت به متهم ردیف اول حاصل است و با توجه به اینکه نامبرده متاهل بوده و حسب اقرار خودش عیالش در شب وقوع حادثه در دسترس وی نبوده در طرف صبح بوده و قطع نظر از مسئله احصان نامبرده نظر به اینکه عنفا" مسئله اتفاق افتاده لذا به استناد ماده 69 و بند د از قانون حدود وقصاص آقای (الف ) به حد زنای عنف (اعدام ) محکوم می گردد و در مورد اتهام آقای (ج ) باتوجه به انکار متهم و فقد بنیه شرعی و عدم حصول علم به برائت وی صادر می گردد ولی چون در مرحله تحقیق اقرار به زنا کرده لذابه استناد قسمت اخیر ماده 85 قانون مارالذکر به تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری در محوطه دادگستری بدست پلیس قضائی محکوم می گردد و این رای حضوری بوده و قابل تجدیدنظرخواهی می باشد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
70
تاریخ تصویب :
1369/01/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :