جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 1424 تاریخ رسیدگی : 18/9/69
مرجع رسیدگی : شعبه 131 دادگاه کیفری یک تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان : 1(الف ) فرزند000 سرباز وظیفه اهل همدان کبوترآهنگ 2 اقای (ب ) فرزند000 اهل توچان دائر به عمل لواط موضوع کیفرخواست شماره 825 دادسرای عمومی تهران با عنایت به مجموع محتویات پورنده و تحقیقات انجام شده و انکار متهم ردیف یک در جمیع مراحل تحقیق و جلسه محاکمه و دفاعیات متهم ردیف دو(ملوط) مبنی بر اینکه به زور و تهدید با وی عمل لواط انجام گرفته و او هرگز راضی به این عمل شنیع نبوده و مدافعات وکلای تسخیری نامبردگان مندرج در جلسه دادگاه دلایلی که دال بر اثبات بزه منتسب به متهم ردیف کی باشد وجود ندارد لذا دادگاه آقای (الف ) فرزند ... را از بزه انتسابی تبرئه می نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف دو که مدعی اکراه از ناحیه لاطی می باشد به مصداق الحدود تدرء بالشبهات و از اینکه بر حسب قانون و شرع مکره مستحق حد و تعزیر نمی باشد دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده را مختومه اعلام می دارد مقرر می گردد دفتر شرحی به زندان نوشته تا اگر نامبردگان به علل دیگری بازداشت نباشند فورا" از زندان آزاد شوند0

رای شعبه 16 دیوانعالی کشور در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر
خلاصه جریان پرونده : حسب مندرجات پورنده سرباز وظیفه (الف ) فرزند27000 ساله به اتهام عمل لواط با سرباز وظیفه (ب ) فرزند000 و نفر دوم به اتهام تمکین به عمل لواط تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته اند (ب ) مدعی است (الف ) به عنف با او لواط کرده است و آقای (الف ) منکر این عمل شده و اظهارات نامبرده را تکذیب نموده است 0 آقای بازپرس شعبه پنجم داسرا پس از انجام تحقیقات لازم بشرح قرار مورخه 29/7/69 قرار مجرمیت متهمان را صادر و به موجب کیفرخواست شماره 1825/8/69 تقاضای تعیین مجازات آنان رااز دادگاه کیفری یک شده است ، پرونده به شعبه 131 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع و در تاریخ 19/8/69 متهمان در دادگا حاضر دادگاه به آنان تفهیم نموده باید برای دفاع از خود وکیل انتخاب کنید آیا قدرت مالی انتخاب وکیل تعیینی دارید متهمان اظهار کرده اند سرباز وظیفه هستندو اهل شهرستان و قدرت مالی تعیین وکیل ندارند از دادگاه تقاضا نموده اند برای آنان وکیل تسخیری تعیین شودآقای 000 به عنوان وکیل تسخیری متهم ردیف اول و آقای 000 به عنوان وکیل تسخیری متهم ردیف اول و آقای 000 به عنوان وکیل تسخیری متهم ردیف دوم تعیین شده اند سپس در تاریخ 18/9/69 جلسه رسیدگی دادگاه با حضور متهمان و وکلای تسخیری آنان تشکیل اتهام آقای (الف ) نامبرده تفهیم اظهار کرده قبول ندارم کاری انجام ندارم وکیل متهم اظهار کرده با عنایت به اینکه اثبات عمل شنیع لواط مستلزم ادله قانونی و شرعی است که در پرونده موجود نمی باشد و ازمحضر دادگاه درخواست برائت موکل را دارم 0
اتهام متهم دیگر آقای (ب ) به نامبرده تفهیم اظهار کرده قبل از حمام چند مرتبه تقاضای انجام عمل لواط با من نمود است ومن راضی نشدم ولی او قصد اینکار را داشت تا بالاخره در حمام اینکار را کرد آقای وکیل 000 تسخیری متهم اظهار کرده به روشی که موکل می گوید و ایستاده بود انجام عمل لواط ممکن نبوده و از طرفی موکل ازنظر شکلی و نحوه بیان به نظر غیرسالم و دارای عقل کافی نیست وظاهرا" قدرت تمیز مطالب را حتی در درک منافع خویش نداشته و بدون توجه به عواقب مساله مطالبی را بیان می دارد و معاینات روانی ازایشان ضروری است و با فرض ثبوت عمل لواط موکل ادعا دارد مکره بوده است و تقاضای محکومیت موکل خود به اتهام عمل منافی عفت به غیر از لواط از دادگاه نموده است سپس دادگاه ختم دادرسی را اعلام وبشرح دادنامه شماره 181414/9/69 آقای (الف ) را به لحاظ اینکه متهم در کلیه مراحل تحقیق و جلسه محاکمه منکر از ارتکاب عمل لواط شده از اتهام انتسابی تبرئه نموده برای آقای (ب ) که مدعی اکراه ازناحیه طی می باشد به مصداق الحدود تدرء بالشبهات و اینکه بر حسب قانون و شرع مکره مستحق حد و تعزیر نمی باشد قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است آقای دادیار محترم اجرای احکام بشرح مشروحه 21/9/69 با موافقت سرپرست ناحیه دادسرا به دادنامه صادره معترض و تقاضای تجدیدنظرنموده است آقای رئیس دادگاه بشرح تصمیم مورخه 2/10/69 به نظر و رای خود باقیمانده و سپس پرونه به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تارخی بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای 000 دادیار دیوانعالی کشور اجمالا: مبنی بر اعرتاض وارد مشاوره و چنین رای می دهند0

بسمه تعالی
ایراد و اعتراض موثریکه موجب معترض عنه باشد از جانب معترض به عمل نیامهاست و چون از حلاظ عرایت مقررات و تشریفات دادرسی ایراد به رای صادره وارد نیست با رد اعتراض دادسرای عمومی تهران پرونده اعاده می گردد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1424
تاریخ تصویب :
1369/09/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :