جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 454
تاریخ رسیدگی : 28/9/71
کلاسه پرونده : 71/102
مرجع رسیدگی : شعبه 147کیفری یک تهران

رای دادگاه
در مورد اتهام متهمان 1(الف ) فرزند000 52ساله مسلمان تبعه ایران متهم است به زنای محصنه با خانم (ب ) 2(ب ) فرزند28000ساله مسلمان تبعه ایران متهم است به زنای غیرمحصنه باآقای (الف )برابر کیفرخواست صادره شماره 25251/3/71 دادسرای عمومی ورامین باتوجه به گزارش مامورین مربوطه و دستیگری متهمان و اعتراف صریح متهمه دوم در مراحل تحقیق و در محضر دادگاه و اعتراض صریح متهم اول در مراحل تحقیق و دفاعیات غیرموجه ایشان در محضر دادگاه باتوجه به گواهی پزشکی قانونی اتهام منتسبه به متهمان بارعایت ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای دادگاه محرز است لذا دادگاه مستندا" به مواد83 و 88 قانون مجازات اسلامی متهم (الف ) را به رجم محکوم می ناید و متهمه دوم خانم (ب ) را به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم می نماید0 رای صادره حضوری است 0

رای شعبه 27 دیوانعالی کشور در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
خلاصه جریان پرونده :
1 - آقای (الف ) متولد سال 1318 شمسی ، اهل مشهد، ساکن تهران ، متاهل ، دارای پیشینه کیفری (هفت سال زندان در رابطه با کودتای نوژه برگ 24 پرونده ) مسلمان ایرانی ، متهم است به ارتکاب زنای محصن با متهم ردیف دوم
2 - خانم (ب ) فرزند000 28 ساله ، پرستار، اهل و ساکن تهران ، مجرد، فاقد سابقه کیفری ، مسلمان ایرانی ، متهم است به ارتکاب زنای غیرمحصنه با متهم ردیف اول بدین شرح که با گزارش واطلاع امت حزب الله به مرجع انتظامی پاسگاه ممازند حوزه انتظامی ورامین متهمان در خانه ای که متعلق به مادر متهم ردیف اول بوده در حال خلوت و تنهایی دستگیرمی شوند و بازجوئی های مکرر، نامبردگان اعتراف به عمل شنیع زنا می نمایند و ضمن گواهی پزشکی مبنی براازاله بکارت متهمه و کشف ارتباط طولانی حداقل به مدت دو سال فی مابین آنها و شکایت پدر ومادر متهمه و گزارش مراجع انتظامی و تحقیقات دادسرای عمومی ورامین به موجب کیفرخواست شماره 25251/3/71تقاضای تعیین کیفرنامبردگان گردیده است و شعبه 147 دادگا کیفری یک تهران با توجه به محتویات پرونده و اعترافات متهمان در مراحل تقحیق و اعتراف متهمه درنزد دادگاه و نیز گواهی پزشکی قانونی ، بزه انتسابی به متهمان را محرز تشخیص و بشرح دادنامه شماره 28454/9/71 رای به رجم متهم ردیف اول و تحمل یکصد ضربه شلاق حد زنای محصن و غیرمحصن صادر کرده است که رای صادره مورد اعتراض متهم ردیف اول قرار گرفته است و با تقدیم لایحه خواستار نقض دادنامه صادره و تجدیدنظر گردیده است که با توجه به انتقال قاضی صادر کننده رای مستندا" به رای وحدت رویه شماره 19567/9/70 پرونده جهت رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ 000 تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده دادنامه شماره : 71454فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده به ویژه اقاریر اربعه متهم (الف ) در چهار جلسه (برگ 22تا24) ارتکاب عمل شنیع زنا محرز وادعای حصول علم نسبت به اصل زنا متعارف به نظر می رسد، النهایه احراز حصول شرائط احصان جدا" مشکل است زیرا اگرچه سابقه رابطه نامشروع متهمان طولانی بوده ولی ظاهرا" یکبار یا حداکثر وبار بیشترعمل مجامعت انجام نگرفته و هیچ سئوال و تحقیقی از متهم وهمسرش نشده که در وقت نزدیکی و جماع با متهمه ردیف 2 آیا امکان مقاربت و نزدیکی با همسرش فراهم بوده یا اینکه در آن روز همسرش مریض یا مبتلا به قاعده زنانگی و نفاس بوده یا خیر صرف نظر از اینکه از نامه های مکرر بانو000 همسر متهم استفاده می شود رابطه بین آنها تیره و همسرش برای ارتباط نامشروع متهمان حال قهرگونه و تنفر و انزجار را داشته (برگ 35 و 36 و غیره ) مضافا" به اینکه حسب اظهارات متهمان جریان نزدیکی و ازاله بکارت در ممازند روستای قوحه انجام گرفته که ظاهرا" فاصله اش با منزل مسکونی متهم که همسرش آنجا است به مقدار مسافت شرعی می باشد علی الحال اگر شبهه هم باشد به مقتضی الحدود تدرء بالشبهات نمی توان حد رجم را انشاء و اجراء نمود علیهذا دادنامه فوق الاشعار در خصوص حکم رجم متهم (الف ) نقض و پرونده در اجرای ماده 5 قانون تجدیدنظر به دادگاه همعرض اعاده و ارجاع می گردد0 (22/1/72/27/1273)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
454
تاریخ تصویب :
1371/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :