جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 613
تاریخ رسیدگی : 23/5/74
شماره پرونده : 73/1/619
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی شهریار
اتهام : ایجاد مزاحمت بانوان و فحاشی ، ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی

رای دادگاه
به دلالت کیفرخواست شماره 73/3555/6/734 دادسرای عمومی سابق شهریار در این پرونده آقایان مفصله اسامی : 1(الف ) 19ساله ، متهم است به ارتکاب فعل حرام و ایجاد مزاحمت متلک گوئی بانوان نسبت به خانم (ب ) و دخترانش 2(ج ) فرزند000 23 ساله مهم است به فحاشی و ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی آقای (د)و تهدید و افترا نسبت به مامورین پاسگاه انتظامی شهریار، اولا" نسبت به آن قمست از اتهام متهم ردیف 2 مبنی بر تهدید و افترا به مامورین انتظامی نظر به حق الناس بودن موضوع واینکه فرد یا افرادی شخصا" شکایتی نکرده اند به تجویز از ماده 159 قانون تعزیرات اسلامی متهم فعلا" قابل تعقیب و مجازات نبوده و این مرجع خود را فارغ از اظهارنظر ماهوی می داند(صرفن نظر از اینکه مسئول وقت پاسگاه نیز از طرف پاسگاه رضایت خودش را نسبت به متهم اعلام نموده است )0 نسبت به اتهام علیحده متهم ردیف 1 مبنی بر ارتکاب فعل حرام چون عمل ارتکابی از ناحیه وی فعل واحد و دارای عناوین متعدد می باشد و احوط همان صدق مزاحمت بانوان می باشد از این اتهام فعل حرام وی تبرئه می گردد0 و نسبت به سایر اتهام متهمین بشرح باقیمانده با توجه به شکایت شکات مربوطه و گزارش مامورین انتظامی و صورتمجلس تنظیمی و اینکه متهم ردیف 2 الفاظی ازقبیل اینکه تو اینجا جنده خانه باز کرده ای و تواینجا شهرنو باز کرده ای و الفاظ و فحاشیهای ناموسی دیگر به شاکی بیان نموده و ضمن عطف توجه به اظهارنظر پزشکی قانونی و اظهارات و اقاریر کاشف از واقع متهمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و اظهارات مطلعین دلایل را کافی از جهت توجه اتهام و احراز بزهکاری آنان دانسته و ضمن التفات به اظهارنظر پزشکی قانونی که مواضع صدمه آقای (د): 1 یک مورد دامیه پیشانی بخیه شده 2 یک مورد سیاه شدگی زیر چشم چپ 3 یک مورد سیاه شدگی بالای پلک چپ 4 سیاه شدگی بینی 5 یک مورد سیاه شدگی سمت چپ قفسه سینه 6 یک مورد شکستگی استخوان بینی بهبود یفاته و بدون نقض عضو با احتساب یکما طول درمان اعلام و احصاء نموده است و باالهام از ماده 277 قانون مجازات اسلامی و ضرورت تعینی دیه مبدله مستندا" به ماده 86 قانون تعزیرات و ماده 3 از لقانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی و اخلال در نظم وامنیت و آسایش ومستخرج از مواد382 و بند2 از ماده 480 و بندالف از ماده 484 و 496 قانون مجازات اسلامی واعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت وضع خاص متهمان آقای (الف ) رابه تحمل سه ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و آقای (ج ) را از حیث فحاشی به یکصد هزار ریال جزای نقدی و از حیث ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت صد و سی وهشت هزارم دیه کامل در حق آقای (د) محکوم می نماید، این رای حضوری بوده وظرف مهلت 10 روز بعداز ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاههای تجدیدنظراستان تهران خواهدبود0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (د) نسبت به دادنامه شماره 613 23/5/74 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهریار دادگاه نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواسته نسبت به دادنامه صادره اعتراض موجه و موثری که فسخ و گسیختن آن را ایجاب نماید به عمل نیامده و بر دادنامه معترض عنه از لحاظ مبانی حکم و اساس رای خدشه ای وارد نیست علیهذا ضمن اصلاح دیه تعیین شده در دادنامه از صدوسی وهشت هزار به چهل و یک هزار ریال دیه کامل (به تجویز بند4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) دادنامه موصوف را تائید و استوار می نماید0 (20/9/74/6ت /1036)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
613
تاریخ تصویب :
1374/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :