×

نودونه ضربه شلاق برای داشتن ارتباط نامشروع غیر زنا

نودونه ضربه شلاق برای داشتن ارتباط نامشروع غیر زنا

نودونه-ضربه-شلاق-برای-داشتن-ارتباط-نامشروع-غیر-زنا

وکیل


شماره دادنامه : 103
شماره پرونده : 75/139/75
تاریخ رسیدگی : 26/1/75
مرجع رسیدگی : شعبه 139 دادگاه عمومی تهران
اتهام : ارتباط نامشروع
گردشکار : متهم به اتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امر به دادگاه ارسال پس از تشریفات قانونی و احضار طرفین دروقت مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
برابر شکایت (الف ) زوجه مشارالیه بنام (ب ) با مردی با مردی اجنبی بنام (ص ) متهم هستند به داشتن ارتباط نامشروع غیر موردزنا توضیح آنکه مستفاد از محتویات پرونده متهمین با وصف و وقوف بر تحریم روابط روشن نیست به چه قسم با یکدیگر آشنا گردیده رشته محبت در دل مابین مستحکم ، بانوی مذکور در مقام سهولت ارتباط با معشوق ترتیب آشنایی معزی الیه را با شوی و خویشان را فراهم ساخته با ظاهر یاد شده را خواستگار خواهر نوجوان چهارده ساله خود معرفی متدرجا" روابط مخفیانه طرفین در معرض رویت اقربای زوج قرار گرفته آثار و شواهد موجود د رخانه شاکی چون هدایا و کارت اراسلی از جانب (ص ) برای بانونی فوق الذکر موید گزارشات قبلی گردیده نهایتا" اسباب و موجبات تنظیم پرونده فعلی می گرددباتوجه به شکایت زوج وکشف یک قطعه عکس رنگی متهم در لوازم متهمه توسط شاکی و کشف ساعت اهدایی متهم در تصرف متهمه و اقرار وی به امر مزبور مطابق اوراق صورت جلسه مورخه 25/1/75 محکمه ایضا" کشف کارت تبریک و نیز یک جلد تقویم هردو با یادداشت مهتم در تصرف متهمه با نام مستعار(ش ) که نگارش مراتب اخیر توسط(ص ) بشرح برگ صورتجلسه مورخه 25/1/75 دادگاه و شهادت خواهرزاده شاکی دوشیزه (ج ) مبنی بر وجود رابطه نامشروع متهمین و تلفن های معزی الیهم با یکدیگر جرم در نظر محکمه ثابت تشخیص عمل متهمین با ماده 101 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مطابقت داشته دادگاه هریک ازمتهمین را به نود و نه ضربه شلاق محکوم می کند رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از زمان ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است 0

رای شعبه ششم تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواست فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت کلاسه فوق و تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبا بررسی اوراق و محتویات پرونده دادرسی را اعلام و بشرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ب ) از دادنامه شماره 21103/1/75 صادره از شعبه 139 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه معترض عنه طبق مقررات صادر گردیده اعتراض موثری که فسخ دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است 0 ضمن رد تجدیدنظرخواه دادنامه معترض عنه عینا" و استوار میگردد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 103

تاریخ تصویب : 1375/01/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.