جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 532
تاریخ رسیدگی : 8/7/75
کلاسه پرونده : 75/372
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 373 مورخ 28/3/75 شعبه 23دادگاه عمومی کرج

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی (الف ) فرزند000 31 ساله شغل کشاورز 2 خانم (ب ) فرزند000 30ساله شغل خانه دار نسبت به دادنامه شماره 28373/3/75 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی کرج باتوجه به محتویات پرونده و تاریخ شکایت خانم (ج ) که 26/3/75 و اینکه صیغه نامه انقطاعی بین متهمان در تاریخ 24/3/75 به مدت شش ماه بوده است و با عنایت به مصالح طرفین و امکان وقوع عقد دایم بین متهمان بعداز انقضاء مدت عقد انقطاعی و عدم احراز سوءنیت متهمان و فقد دلیل اثباتی کافی در رابطه نامشروع و فعل حرام غیر از زنا و حکومت اصالت البرائه با فسخ دادنامه وماده 28373/3/75 از جهت داشتن رابطه نامشروع غیر از زنا حکم برائت متهان صادر و اعلام می شود ودرمورد تجدیدنظرخواهی (الف ) نسبت به محکومیت دیه یک شتر نظر به اینکه طبق بند4ماده 19 قانون مورد تجدیدنظرخواهی (الف ) نسبت به محکومیت دیه یک شتر نظر به اینکه طبق بند4ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب محکومیت دیه کمتر از خمس دیه کامل ،قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد0 درخواست تجدیدنظر متهم قابل طرح در این مرحله نمی باشد و رد می شود رای صادره قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
532
تاریخ تصویب :
1375/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :