جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 63
تاریخ رسیدگی : 15/11/74
مرجع رسیدگی : شعبه 37 دادگاه عمومی مجتمع قضائی ویژه تهران
اتهام : ارتکاب فعل حرام

رای دادگاه :
در خصوص اتهام متهم ردیف اول به نام آقای (الف ) فرزند000دائر به ارتکاب فعل حرام (عریان شدن ) در مقابل خانم (ب ) با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات و مشاهدات آقای (ج ) و همچنین دختر مشارالیه به نام (ه) مبنی بر ارتکاب عمل مزبور در ساختمان محل سکونت مشترک نامبردگان و همچنین اقاریر صریح و ضمنی متهم به شرح منعکس در صفحات 12109 پرونده ، عمل نامبرده منطبق با ماده 102قانون تعزیرات می باشد لذا مستندا" به قانون مزبور وی را به تحمل 74 ضربه شلاق به عنوان تعزیر محکوم می نماید0
در خصوص اتهام خانم (د) فرزند000 دائر به نگهداری نوارهای مبتذل صوتی ، با توجه به کشف تعداد94 کاست ضبط صوت از منزل مشارالهیا واقرا رصریح وی دائر به مبتذل بودن تعدادی از آنها لذا مستندا" به تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند نامبرده را محکوم به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی وضبط نوارهای مبتذل و مکشوفه به نفع دولت محکوم می نمایند رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد0

رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر:
درخواست تجدیدنظرآقای (الف ) و خانم (د) از دادنامه شماره 63 15/11/74 صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن نامبردکان از بابت ارتکاب فعل حرام و داشتن نوارهای غیرمجاز به ترتیب به 74 ضربه شلاق و پانصد هزار ریال جزای نقدی و ضبط نوارهای مبتذل و مکشوفه به نفع دولت محکوم شده اند نظر به اینکه اعتراض آنان با توجه به تحقیقات انجام شده موجه به نظر نمی رسدو نظر به اینکه دادنامه صادره نیز با لحاظ اظهارات متهمین و رسیدگی های معموله صحیحا" و خالی از اشکال اصدار یافته لذا مستندا" به مواد19و22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب تیرماه 1373 با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی در حق آقای (الف ) به لحاظ عدم ذکر سابقه کیفری برای وی و اوضاع و احوال خاص متهم با تبدیل 74 ضربه شلاق به یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق به نفع صندوق دولت دادنامه فوق التوصیف را ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا" تائید می نماید0 (2/10/75/12ت /1061)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
63
تاریخ تصویب :
1374/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :