×

حد زنای زن یا مردی که واحد شرایط احصان نباشد یکصد تازیانه است

حد زنای زن یا مردی که واحد شرایط احصان نباشد یکصد تازیانه است

حد-زنای-زن-یا-مردی-که-واحد-شرایط-احصان-نباشد-یکصد-تازیانه-است
شماره دادنامه : 260
تاریخ رسیدگی : 30/5/74
شماره پرونده : 74/673162
مرجع رسیدگی : شعبه 162 دادگاه عمومی تهران
نوع اتهام : زنای محصن زنای غیر محصنه سرقت

رای دادگاه
در این پرونده (الف ) فرزند000 56 ساله اهل و ساکن تهران شغل دامپرور متهم است به زنای محصن با خانم (ب ) خانم (ب ) فرزند0000 26 ساله اهل و اسکن تهران مجرد شغل خیاط مهم است به زنای غیر محصنه با متهم ردیف اول آقای (ج ) فرزند000 45 ساله اهل رشت ساکن تهران شغل کارمند شرکت 000 متهم است به ورود به عنف به منزل (ب ) سرقت دستبند و استعمال اسپری بیهوش کننده نسبت به متهم ردیف اول ، جعل عنوان و اخذ چک به زور در خصوص متهم ردیف اول نظر به اینکه مشارالیه از ارتکاب عمل قبیح زنای محصنه انکار کرده و دلیل شرعی دیگری نیز دائر بر انتساب بزه مذکور به مشارالیه وجود ندارد در مورد اتهام زنای محصنه رای برائت او صادر می گردد لیکن با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات دو نفر متهم دیگر واقرار صریح او دائر به اینکه با متهم در یک منزل خلوت کرده بوده اتهامش در خصوص برقراری رابطه غیرشرعی با خانم یاد شده محرز و مسلم است لذا به استناد ماده 101 قانون تعزیرات به تحمل 99 ضربه (نودنه ضربه ) شلاق غیرعلنی محکوم می گردد در مورد متهم ردیف دوم نیز به موجب گزارش مامورین واقرار صریح مشارالهیا در محضر دادگاه و نیز به موجب گزراش مامورین و اقرار صریح مشارالیها در محضر دادگاه و نیز اظهارات متهم ردیف سوم و سایر قرائن وامارات بزهکاریش محرز و مسلم است و به موجب ماده 88 قانون مجازات اسلامی به تحمل 100 ضربه شلاق غیرعلنی محکوم می گردد همچنین در خصوص اتهام متهم ردیف سوم دائر به سرقت دستنبد صرف نظر از اینکه شاکی خصوصی وجودندارد و احتمال می رود در جریان انقلاب 000 دلیل قرار منع پیگرد صادر می شود و در مورد اتهام دیگر مشارالیه دائر به جعل عنوان استعمال اسپری بیهوش کننده نیز به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع پیگرد صادر می گردد لیکن در مورد ورود به عنف و اخذ چک با زور باعنایت به محتویات پرونده و اینکه دفاع موجهی از خود ارائه نداده است بزهکاریش مسلم است به استناد مادتین 112و137 قانون تعزیرات و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی (بند3) تعهد به زندگی شرافتمندانه به تحمل یکماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم می گردد این رای قابل تجدیدنظر است 0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الدکر
در خصوص تجدیدنظرخاهی آقای مهندس (ج ) و خانم (ب ) از دادنامه شماره 3460/5/74 صادره از شبعه 162 دادگاه عمومی تهران اولا" در رابطه با اعتراض آقای مهندس (ج ) با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه به اتهام ورود به عنف واخذ سند به اجبار استناد به مادتین 112و 137 قانون تعزیرات به کیفر یکماه حبس محکوم گردیده است حکم صادره درباره مشارالیه مخدوش می باشد زیرا برابر ماده 47 از قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود، لهذا حکم تجدید نظرخواسته نقض ، متهم از حیث ورود به عنف با توجه به محتویات پرونده و اینکه با اطلاع و هماهنگی خانم (ب ) (صاحب منزل ) وارد منزل مشارالهیا شده ، لهذا موضوع از مصادیق ورود به عنف نبوده متهم تجدیدنظرخواه از حیث اتهام مزبور تبرئه می گردد و در خصوص اخذ سند به اجبار با عنایت به جامع محتویات پرونده بزهکاری محرز و مسلم بوده با انطباق مورد با ماده 112 قانون تعزیرات و بالحاظ تبصره 2ماده 33 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وبارعایت شق 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم (تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
ثانیا" در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ب ) از نظر محکومیت وی به صد ضربه شلاق غیرعلنی نظربه اینکه مشارالیها اعتراض موجهی که فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث ایجاب نماید ارائه نکرده با رد اعتراض نامبرده دادنامه معترض عنه از این حیث تایید می گردد و اما در رابطه با اعتراض وی درخصوص صدور حکم برائت متهم (الف ) از جهت زنای محصنه با التفات برای وحدت رویه شماره 2600/7/74 ردیف 74/24 رسیدگی به موضوع در شان دیوان عالی کشور بوده ، لهذا به اعتبار و شایستگی مرجع مزبور قرارعدم صلاحیت صادر و اعلام می گردد0 (23/7/74/6ت /809 )

نظر شعبه 20 دیوانعالی کشور در تجدیدنظرخواهی از همان رای
شماره دادنامه : 1347/20
تاریخ رسیدگی : 24/11/74
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : طبق مندرجات اوراق پرونده آقای (الف ) به اتهام زنای محصن (ب ) زنای غیرمحصنه و آقای (ج ) اخذ سند به عنف و ورود غیر مجاز به منزل دیگر تحت تعقیب قرار گرفته اند وشعبه 162 دادگاه عمومی تهران در خاتمه دادرسی و صدوردادنامه شماره 260 30/5/74 در مورد (الف ) از بابت زنای محصن برائت و نسبت به موارد دیگر مجازاتهای مندرج در حکم تعیین و شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برائت به صلاحیت دیوانعالی کشور اعلام نظر وپرونده به این شعبه ارجاع گردیده 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای 000 دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمی شایسته قانونی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینکه تاریخ تقدیم درخواست تجدیدنظر معلوم نیست وهزینه دادرسی نیز پرداخت نگردیده درخواست تجدیدنظر فعلا" قابل طرح نمی باشد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 260

تاریخ تصویب : 1374/05/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.