جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
56- حکمی برعدم ثبوت دعوی مدعی راجع به تغییرسن وتصحیح شناسنامه ازدادگاه صادروبعدامدعی به استنادنظرکمیسیون که اعتراض برشناسنامه راواردواداره آمارهم آن راتصدیق نموده درخواست اعاده محاکمه کرده و دادگاه باموافقت اداره آماربادرخواست مدعی حکم سابق رافسخ وحکم به تصحیح شناسنامه داده درصورتیکه باتصریح موارد اعاده محاکمه درقانون و اینکه اقراربعدی طرف راجزءموجبات اعاده محاکمه قرارنداده تخلف است ونمی توان قضیه راحمل برنظرقضائی نمود.
حکم شماره -3359-16فروردین 1321

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
3359
تاریخ تصویب :
1321/02/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :