جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
57-کسی که محکوم به تادیه نفقه یکی ازاقارب خودگردیده وحکم درمرحله اجرابوده به استناداینکه محکوم له دارای شغل بوده ودرموقع مطالبه نفقه در ستون عرضحال شغل خودراقیدننموده وآنرامکتوم داشته واخیرادلائل اشتغال اوراتحصیل نموده است درخواست اعاده محاکمه نموده ودادگاه عرضحال اعاده محاکمه اوراپذیرفته وعملیات اجرائی راتوقیف نموده تخلف نیست زیرا باامکان انطباق موردوتقاضای اعاده محاکمه باموردهفت ماده 592 آئین دادرسی مدنی ازلحاظ اینکه تقدیم کننده عرضحال شغل خودرادرستونیکه برای قیدآن بازبوده مکتوم داشته وخودرابی چیزقلمدادنموده درحالتی که در اداره ...شاغل شغلی بوده نمی توان دادرس رابه سبب پذیرفتن عرضحال اعاده محاکمه که مبنی برنظرقضائیش بوده متخلف دانسته وباقبول عرضحال اعاده محاکمه واجازه ماده 604توقیف عملیات اجرائی اشکالی نداشته است .
حکم شماره 4802-12آذر1329

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4802
تاریخ تصویب :
1329/09/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :