×

تهیه و توزیع فیلم های مستهجن

تهیه و توزیع فیلم های مستهجن

تهیه-و-توزیع-فیلم-های-مستهجن
شماره دادنامه : 642
تاریخ رسیدگی : 19/5/76
کلاسه پرونده : 75/1ت /1341
مرجع رسیدگی : شعبه 1تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 20683/9/75 صادره از شعبه 5
دادگاه عمومی

رای دادگاه
اعتراض آقای (الف ) فرزند000 نسبت به دادنامه شماره 20683/9/75 شعبه 5 دادگاه عمومی ساوجبلاغ که به موجب آن اتهام به تهیه وتوزیع فیلم های مستهجن به تحمل سی ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده متسند به دلیل خاص و جهات توجهی نیست تا موردتوجه دادگاه واقع شود با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی واقرار و اعتراف متهم ایراد واشکالی بردادنامه صادره به نظر نمی رسد دادگاه ضمن رد اعتراض نامبرده مستندا" به بند2ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسه راتائید می نماید رای صادره قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 642

تاریخ تصویب : 1376/05/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.