جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره31346/ت 23543 ه 19/7/1379

وزارت صنایع – وزارت امور اقتصادی ودارایی –وزارت بازرگانی
هیأت وزیران در جلسه مورخ10/7/1379 با توحهبه نظر رییس محترم مجلسشورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2824 ه/ب مورخ 30/6/1379) تصویب نمود :
جدول ماده(1) آئین نامه اجرائی بند (ه) تبصره (42) قانون بودجه سال 1379(موضوع تصویب نامه شماره 12119 /ت22914ه مورخ 8/5/1379)به شرح زیراصلاح می شود :
درابتداردیفهای (1،2،4،6،7،8،11،12،13،15،20) جدول یاد شده واژه ‹‹قطعات››اضافه می گردد.
معاون اول رییس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16213
تاریخ تصویب :
1379/07/10
تاریخ ابلاغ :
1379/07/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :