جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره31342/ت23544 ه 19/7/1379

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور-وزارت کشور-وزارت مسکن وشهرسازی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 10/7/1379 باتوجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2836 ه/ب مورخ 31/6/1379 )تصویب نموده:
ماده (5)آئین نامه اجرائی بند (م) تبصره(13) قانون بودجه سال 1379 کل کشور(موضوع تصویب نامه شماره17489/ت23155ه مورخ3/5/1379 )به شرح زیر اصلاح می شود:
عبارت ‹‹به منظور تهیه وتدوین دستورالعملهای فنی مقاوم سازی دراختیار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورقرارمی گیرد ››به عبارت ‹‹برای اجرای طرحهای مشخصی که مسؤولیت اجرای آن با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوراست دراختیارسازمان مذکور قرارمی گیرد .››تغییرمی یابد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16213
تاریخ تصویب :
1379/07/10
تاریخ ابلاغ :
1379/07/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :