جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره30793/ت23042ه 19/7/1379

وزارت راه وترابری –سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/7/1379 بنابه پیشنهاد شماره 14746/11 مورخ 16/3/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد بند (الف) تبصره (4) الحاقی ماده (14) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری-مصوب 1372 –تصویب نمود:.
وزارت راه و ترابری ظرف سه ماه نسبت به تأسیس اداره راه و ترابری دربخش بشاگرد شهرستان جاسک ازتوابع استان هرمزگان اقدام نموده و ضمن تهیه وامکانات و ماشین آلات راهسازی و راه داری لازم،پستهای سازمانی و نیروی انسانی موردنیاز آن اداره راازمحل امکانات و ماشین آلات راه سازی و راهداری ،پستهای بلاتصدی و مجوزهای استخدامی خودتأمین نماید.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16213
تاریخ تصویب :
1379/07/13
تاریخ ابلاغ :
1379/07/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :