جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره31249/ت 19533 ه 19/7/1379

وزارت کشور-وزارت بازرگانی –وزارت اموراقتصادی ودارایی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 13/7/1379 بنابه پیشنهادهای شماره 13563/م مورخ 26/1/1377 و53/5/1/4913 مورخ 18/7/1377 وزارت کشور وبه استناد ماده(11)قانون مقررات صادرات و واردات-مصوب1372-تصویب نمود:
وزارت کشورمجاز است باایجاد تأسیسات موردنیاز گمرک وبارعایت مقررات مربوط به بازارچه های مشترک مرزی وتفاهم منعقده با کشورهای همجوار،درمنطقه مهران از استان ایلام وبندرجاسک،شهرهرمز ،منطقه تیاب وبندر کنگ دراستان هرمزگان بازارجه مشترک مرزی تأسیس نماید.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16213
تاریخ تصویب :
1379/07/13
تاریخ ابلاغ :
1379/07/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :