جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره31336/ت 23539 ه 19/7/1379

هیات وزیران
هیات وزیران درجلسه موررخ 10/7/1379 بنابه پیشنهاد شماره 3390/54-3017/105مورخ5/7/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به استناد ماده (23) قانون برنامه وبودجه –مصوب1351 –وبند(ل) تبصره (2) قانون بودجه سال 1379 کل کشور تصویب نمود:
بند 2 تصویبنامه راجع به مقررات مربوط به اخذ تضمین انجا تعهدات (موضوع تصویب نامه شاره 33767/ت325 هـ مورخ 12/2/1371) به شرح زیر اصلاح میشود:
تضمین انجام تعهدات.
2-1-میزان تضمین انجام تعهدات برای انعقاد پیمانهای سی میلیارد ریال و کمتر ، معادل پنج درصد (5%) مبلغ مندرج در پیمان ودر مورد سایر معاملات (به استثنای امور ساختمانی، باربری و فروش ماشین آلات) به میزان مقرر در بند (5) ماده (11) آئین نامه معاملات دولتی می باشد که به یکی از صورتهای زیر زا سوی پیمانکار نزد کارفرما تودیع میگردد. همچنین دستگاه مناقصه گزار باید از هر پرداخت معادل دره درصد (10%) کسر و به حساب سپرده بابت تضمین انجام معامله منظور نماید:
الف – سپرده نقدی که باید به حساب بانکی کارفرما واریز شود.
ب – ضمانت نامه بانکی.
پ- ضمانت نامه های صادر شده از طرف موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ت – واریزنامه های ارزی صادراتی به قیمت روز.
ث – مطالبات قانونی قطعی شده قراردادها به میزان مورد تایید دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط.
ج – وثیقه ملکی معادل نود درصد (90%) ارزش کارشناس رسمی آن.
چ – اوراق قرضه دولتی.
ح – اسناد خزانه.
خ – اوراق مشارکت (بی نام) منتشر شده از سوی دولت (وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی) شرکتهای دولتی، شهرداریها وموسسات عمومی غیردولتی.
د – سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد (70%) ارزش روز آن.
تبصره – جزءهای «پ» تا «د» این بند تا زمانی قابل اجرا خواهد بود که حکمی مشابه بند ل تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور در سنوات آتی در قوانین پیش بینی شده باشد.
2-2- میزان تضمین انجام تعهدات در انعقاد پیمانهای سی الی هفتادمیلیارد ریال، برای سی میلیارد ریال مانند بند (2-1) و نسبت به مبلغ مازاد بر آن، دو و نیم درصد (5/2%) یکی از انواع تضمین ماهای موضوع بند (2-1) و دو و نیم درصد (5/2%) به صورت سفته با ظهر نویسی صاحبان امضای مجاز پیمانکار .
2-3- میزان تضمین انجام تعهدات در انعقاد پیمانهای هفتاد میلیارد ریال وبالاتر ، برای هفتاد میلیارد ریال مانند بند (2-2) و نسبت به مبلغ مازاد بر آن، ی ونیم درصد یکی از انواع تضمین های موضوع بند (2-1) و سه ونیم درصد به صورت سفته با ظهرنویسی صاحبان امضای مجاز پیمانکار.
2-4- دستورالعمل مربوط به مقررات نحوه تودیع، نگهداری و استرداد اوراق موضوع بند (2-1) این تصویب نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط کمیته أی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی، بانکه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان بورس اوراق بهادار تهران، تهیه وبرای اجرا اعلام می گردد. تا ابلاغ دستورالعم یاد شده دستگاههای ارایی می توانند با تشخیص خود از تضمینهای موضوع جزءهای پ تا د استفاده نمایند.
2-5-سایر مراتب مربوط به تضمین انجام تعهدات از جمله مدت اعتبار، چگونگی تمدید یا استرداد و مانند آن تابع مفاد پیمان و شرایط عمومی پیمان و مقررات مربوط می باشد.
دستگاههای اجرائی می توانند در مورد خدمات مهندسی مشاورت و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی و مدیریت، اعم از قراردادهای منعقد شده یا قراردادهایی که در آینده منعقد می شوند، به جای ضمانتنامه بانکی،سفته با امضای مجاز شرکت مربوط را به عنوان تضمین بازپرداخت مبالغ کسر شده در مورد حسن انجام تعهدات و نیز تادیه مبالغ پیش پرداخت بپذیرند.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16213
تاریخ تصویب :
1379/07/10
تاریخ ابلاغ :
1379/07/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :