جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 31337/ت 23511 هـ - 19/7/1379
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/7/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1093/34-2838/105 مورخ 30/6/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به استناد ماده (150) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 – آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1ـ تعاریف:
الف – آموزش ضمن خدمت: آموزشهایی که کارکنان در مسیر شغلی خود به منظور متناسب ساختن دانش.مهارت و بینش خود با نیازهای شغل مورد تصدی طی می نمایند.
ب – پودمان آموزشی: مجموعه أی از داشن، معلومات ومهارتهایی است که با استفاده از آنها اجرای یک مرحله مفید از کار یا انجام بخش یاز وظایف شغل به طور مستقل امکان پذیر می گردد.
ج ـ آموزش پودمانی: شکلی از آموزشهای ضمن خدمت است که تخصصهای شغلی در قالب پودمانهای آموزشی مستقل و جدا از هم به کارکنان آموزش داده می شود. هر یک از پودمانها مهارت خاصی را ایجاد می کند ودرعین حال در کنار سایر پرودمانهای منجر به ایجاد یک مهارت جدید و جامع تر می گردد.
د – دوره های آمزوشی مدیران: آموزشهایی که به منظور ایجادو افزایش مهارتهای فنی، رفتاری و ادراکی مدیران در نظام جامع آموزش مدیران کشور پیش بینی شده است:
ه ـآموزشهای کوتاه مدت: آموزشهایی که مدت آن کمتر از یکسال آموزشی است و برای آماده کردن فرد جهت انجام بهتر وظایف و یا ایفای نقشهای جدید ارایه می گردد.
و – آموزشهای بلندمدت: آمزوشهایی که مدت آن بیشتر از یک سال آموزشی است و برای افزایش دانش ومهارتهای فرد جهت ایفای نقشهای جدید ارایه می گردد. آموزشهای بلندمدت ممکن است به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای ارزش استخدامی نیز باشد.
ماده 2ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات دولتی موظفند به منظور ارتقای دانش و مهارت و افزایش سطح کارایی نیروی انسانی اعم از مدیران و کارکنان، سالیانه یک درصد از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت هزینه نمایند.
تبصره 2ـ حداقل سی درصد از اعتبارات موضوع این ماده به منظور تامین هزینه های آموزش مدیران و سرپرستان اختصاص می یابد.
ماده 3- دستگاههای مشمول این آئین نامه موظفند براساس ضوابط موجود، کلیات برنامه های آمزوشی مربوط به سالهای برنامه سوم را در چهارچوب برنامه جامع نیروی انسانی دستگاه به تفکیک هر سال تنظیم ودر اولین فرصت برای تایید به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارایه نمایند.
ماده 4ـ شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مصوب از پرداخت هزینه آموزش معاف می باشند.
ماده 5ـ دستگاههای اجرائی می توانند به ازای حداقل یکصد و هفتاد و شش ساعت آمزوش ضمن خدمت کوتاه مدت مصوب که کارکنان با موفقیت طی خواهند کرد، معادل یک ماه حقوق و فوق العاده شغل برای یکبار در طول سال از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند.
ماده 6ـ در اعطای فرصتهای آموزشی خارج از کشور.انتقال به محل جغرافیایی خدمت مورد درخواست مستخدم و انتصاب به پستهای سرپرستی ومدیریت در شرایط مساوی اولویت با کارکنانی خواهد بودکه آموزشهای موضوع این آئین نامه را در مسیر شغل خود طی نموده باشند.
ماده 7ـ از تاریخ تصویب این آئین نامه هرگونه ارتقای گروه وسطح شغلی مستخدمان دولت به استثنای گروههای تشویقی منوط به طی دورههای آموزشی مندرج در شرایط احراز مشاغل یا تعیین شده از سوی مراجع مربوط خواهد بود. کمیته های اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل (موضوع ماده 12 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل) کلیه دستگاههای اجرائی موظف به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
شورای امور اداری واستخدامی کشور موظف است ضوابط انتصابات را متناسب با این ماده اصلاح و به دستگاههای اجرائی ابلاغ نماید.
ماده 8ـ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است با اصلاح نظام آموزشی کارکنان دولت، ضمن محدود نمودن دوره های آموزشی بلندمدت کارکنان دولت به دوره های کاردانی، مجوز اجریا دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد را صرفا در مواردی که نظام آموزش عالی برای آن رشته نیروی متخصص تربیت نمیکند، صادر نماید.
معاون رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16213
تاریخ تصویب :
1379/07/06
تاریخ ابلاغ :
1379/07/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :