جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 500/310 21/2/1379

جناب آقای زاهدی
استاندار محترم و رئیس شورای شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیئت محترم وزیران به استحضار میرساند ، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 12/2/1379 طرح توسعه و عمران (جامع ) ناحیه ای ایوان (شامل شهرستان ایوان ) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف ) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویبنامه شماره 70971/ت407- و مورخ 5/11/1373 هیئت وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 30/11/1376 در شورای شهرسازی ومعماری آن استان به تصویب رسیده بود ره با قید موارد زیر مورد تصویب نهائی قرار داد .
· سطح بندی و عناوین بکار گرفته شده در طرح در مورد خدمات روستایی مطابق با الگوی سطح بندی خدمات روستایی مصوب شورای عالی توسط مشاور اصلاح و زرح مذکور کاملاً با مصوبه مذکور منطبق گردد .
· کلیه عناوین بکار گرفته شده در مطالعات طرح و تمامی اسناد طرح منطبق یا شرح خدمات و ضوابط مربوط به طرحهای جامع ناحیهای (شهرستان )منطبق گردد .
· کلیه اطلاعات مذکور به هنگام و پس از تأیید مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان در طرح لحاظ گردد که این امر میبایستی با توجه به اشتغال و ترکیب آن در افق طرح مدنظر قرار گیرد .
لازم میداند از مشارکت ارزشمند شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده ، امید اسن با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد .
این طرح بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای ناحیه (شهرستان ) رفسنجان در سال افق طرح (1395) معادل 60700 نفر (42600 نفر شهری و 18100 نفر روستایی )تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر میباشد :
سند شماره 1- نقشه منطقه بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره 2- ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره 3- سطح بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره 4- تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
در اجرای ماده 42 آئین نامه مصوب 12/10/1378 هیئت محترم وزیران ، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد .
معاون وزیر و دبیر شورایعالی – جلیل حبیب اللهیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16095
تاریخ تصویب :
1379/02/12
تاریخ ابلاغ :
1379/03/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :